Home / Kennisbank / De PAS erin!

De PAS erin, Programma Aanpak Stikstof

- Binnenkort treedt de PAS in werking. De PAS wijzigt de Natuurbeschermingswet en haar uitwerking die deze wet in de praktijk voor uw bedrijf heeft aanzienlijk. Graag praten wij u bij over welke gevolgen de PAS voor uw bedrijf heeft.

In veel gevallen dient u als veehouder te beschikken over een Natuurbeschermingswetvergunning. Met de invoering van de PAS verandert het kader waarbinnen deze vergunningen worden afgegeven. Het is raadzaam in te zoomen op het huidige en toekomstige kader en te anticiperen op de komende veranderingen.

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet (kortweg Nbw) schrijft voor dat het verboden is zonder vergunning activiteiten te verrichten die significante negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden kunnen veroorzaken. Uw bedrijf stoot ammoniak uit en deze ammoniak slaat vervolgens neer als stikstofdepositie op deze gebieden. Uw bedrijf zal waarschijnlijk enig effect in de vorm van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden hebben. Vergunningen worden alleen afgegeven indien is vastgesteld dat uw bedrijf geen significante negatieve effecten op de Natura 2000- gebieden veroorzaakt. Het bevoegd gezag over de Natura 2000-gebieden wordt gevormd door de verschillende provincies waarbinnen de Natura 2000- gebieden zijn gelegen. Bij de nieuwbouw van een stal krijgt u automatisch met de Nbw te maken.

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof

Huidig kader

De afgelopen jaren is de vergunningverlening in het kader van de Nbw door een veelvoud aan juridische procedures moeizaam verlopen, maar hierdoor wel uitgekristalliseerd. Groei is mogelijk door ammoniak van een stoppende veehouderij aan te kopen, zogenoemde ‘externe saldering’, of door zelf verdergaande emissiearme stalsystemen toe te passen, zogenoemde ‘interne saldering’. Voor veel veehouders die met hun bedrijf in Natura 2000-gebied zijn gelegen, die weinig stoppende veehouders in de omgeving van hun bedrijf hebben of waarbij de keuze in verdergaande emissiearme stalsystemen in hun sector beperkt is, blijkt het in de praktijk echter moeilijk een Nbw-vergunning te verkrijgen. Dit geeft een hoop onzekerheid voor veehouders en betekent vaak ook een rem op hun bedrijfsontwikkeling.

Toekomstig kader

De PAS probeert hier verandering in te brengen door economische ontwikkeling en bescherming van de natuur in de Natura 2000-gebieden samen te laten gaan. De aanpak bestaat uit brongerichte maatregelen (buiten het gebied) en gebiedsspecifieke herstelmaatregelen (binnen het gebied). Door de daling van de stikstofdepositie op het gebied en verbetering van de draagkracht van de natuur, kunnen in en rond de Natura 2000-gebieden weer economische activiteiten worden ontplooid, zonder dat hierbij negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden optreden. Een win-win situatie dus.

AERIUS is het rekeninstrument van de PAS


Binnen de PAS geldt een verbod op extern salderen. Er is dan geen ruimte meer om ammoniak aan te kopen om negatieve effecten op de Natura 2000- gebieden uit te sluiten. Binnen de PAS wordt dit overgelaten aan het rekeninstrument AERIUS. In dit rekeninstrument zijn alle relevante bronnen die stikstofdepositie veroorzaken opgenomen, ook die van buiten de landbouw.

Ontwikkelruimte

Aan de PAS liggen voor de verschillende Natura 2000–gebieden gebiedsanalyses ten grondslag. Hierin zijn de diverse gebiedsspecifieke herstelmaatregelen en vrij te geven ontwikkelruimte opgenomen. Voor alle Natura 2000-gebieden is in principe ontwikkelruimte beschikbaar. Middels provinciale beleidsregels kunnen de provincies aanvullende eisen stellen aan de uitgifte van deze ruimte. Te denken valt aan: een maximale groei per jaar, geen groeimogelijkheden voor piekbelasters en het stellen van een termijn waarbinnen een uitbreiding dient te zijn gerealiseerd. Deze aanvullende eisen moeten er aan bij dragen dat de ontwikkelruimte niet in één keer of in een kort tijdsbestek wordt uitgegeven. Dit betekent dat de PAS niet voor elk bedrijf of elke situatie een oplossing biedt. De provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg stellen momenteel extra eisen aan het emissiearm uitvoeren van nieuwe stallen (bovenop de eisen vanuit het Besluit huisvesting). Ook binnen de PAS staat het provincies vrij dit te doen.

Referentie

De PAS hanteert als referentie het hoogst aantal feitelijk gehouden dieren in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 binnen de grenzen van uw omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of melding Activiteitenbesluit. Dit betekent dat dit aantal dieren nooit hoger kan zijn dan u op grond van deze omgevingsvergunning of melding mocht houden. Voor zogenoemde interimmers (bedrijven die de laatste jaren zijn uitgebreid zonder Nbw-vergunning) biedt deze referentie een oplossing. Wel kan de provincie ook voor deze groep veehouderijen met aanvullend beleid komen. Als u over een Nbw-vergunning of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu met een provinciale Verklaring van Geen Bedenkingen (ook wel VVGB genoemd) voor het aspect natuur beschikt, dan geldt dit als referentie. Binnen de PAS en AERIUS gaat het vervolgens om de toename in stikstofdepositie ten opzichte van één van eerdergenoemde referenties. In dit kader zijn drie waarden belangrijk: een toename kleiner dan 0,05 mol N/ ha./ jr. (u hoeft niks te doen), een toename groter dan 0,05 en kleiner dan 1,00 mol N/ ha./ jr. (u kunt volstaan met een melding) en een toename groter dan 1,00 mol N/ ha./ jr. (u moet een vergunning aanvragen). De komende jaren zal de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden worden gemonitord. De overheid zal hierbij een ‘hand aan de kraan’-principe hanteren. De waarde van 1,00 mol N/ ha./ jr. kan dan ook naar beneden worden bijgesteld, zodat een veehouder met uitbreidingsplannen eerder in het vergunningenspoor terecht komt.

Actie ondernemen

U begrijpt dat de PAS voor een grote groep veehouderijbedrijven een oplossing biedt, maar voor een bepaalde groep veehouderijbedrijven waarschijnlijk ook niet. In de aanloop naar de invoering van de PAS, die medio 2015 staat gepland, is het raadzaam uw bedrijfspecifieke situatie in relatie tot de Nbw nader tegen het licht te houden. Wellicht is het aan te bevelen nog een Nbw-vergunning onder het huidige kader aan te vragen. Reden hiervoor is omdat u in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 minder dieren hield dan u volgens uw omgevingsvergunning voor milieu of melding Activiteitenbesluit kon houden. Dit nader tegen het licht houden kunnen wij voor u verzorgen door middel van een voor u op maat gemaakte PAS-scan. Ook voor andere zaken zijn wij u uiteraard graag van dienst.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.


Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.