Home / Privacy beleid

Privacy beleid

Ons Privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Heus Voeders B.V. (kvk nr. 14626985), hierna aan te duiden als ‘De Heus’.

De Heus neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt De Heus altijd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

In deze Privacy Statement wordt toegelicht hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 Welke gegevens worden verzameld?

 • Wanneer u de website bezoekt en gebruikt, kan De Heus de volgende gegevens (hierna te noemen: "persoonsgegevens") verwerken:
 • persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, zoals uw naam, e-mailadres, specifieke informatie in het kader van sollicitaties via onze wervingspagina (zie 1.2 hieronder) en de inhoud van communicatie; en
 • gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zoals IP-adressen, browserinstellingen en informatie over uw gebruik van de website (duur van uw bezoek, klikgedrag), waarbij in sommige gevallen sprake kan zijn van persoonsgegevens.
 • In het kader van sollicitaties kan onder andere de volgende informatie worden gevraagd: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, motivatie, CV, inclusief eventueel daarin genoemde informatie, cijferlijsten, beoordelingsformulieren (m.b.t. eerdere stages of functies), referenties.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

De Heus kan de persoonsgegevens gebruiken om:

 • de website te analyseren, verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • uw sollicitatie of aanmelding voor een van diensten of events te verwerken;
 • u te voorzien van door u via info@deheus.com aangevraagde informatie en diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld bij een verzoek om informatie of aanmelding voor een van onze (informatie)diensten, zoals nieuwsbrieven;
 • In het geval van een actie of prijsvraag, waarbij wij vragen om uw naam en e-mailadres, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Worden deze gegevens gedeeld met derden?

Nee, De Heus deelt uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door De Heus zijn ingeschakeld, behalve wanneer: (i) dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is, (iii) u hiervoor toestemming geeft, (iv) De Heus of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt, of (v) dit in het algemeen belang is.

 Op welke wijze worden de gegevens beschermt?

 • De Heus en haar gegevensverwerker(s) hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.
 • De Heus bewaart uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Om uw vraag of verzoek te behandelen of om u een dienst te leveren, is het echter mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. De Heus zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Heus heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De Heus heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft De Heus maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.  

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht
Indien u een eigen account heeft bij De Heus (bijvoorbeeld MijndeHeus) dan heeft u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw accountgegevens. 

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens of als u geen eigen account heeft bij De Heus dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@deheus.com. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door De Heus kunt u contact opnemen via e-mail: info@deheus.com 

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Heus ze?

 • De Heus maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat door een browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen. Dit kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van de website.
 • De website maakt gebruik van tracking- of advertentie-cookies. De volgende functionele of analytische cookies kunnen via de website worden geplaatst zonder uw voorafgaande toestemming. Meer weten over welke cookies de site gebruikt? Klik hier

Wat is het bewaartermijn?

De Heus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Met name in het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van werving, bewaart De Heus dergelijke gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn, behalve wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan u.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deheus.com.