Privacy beleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop De Heus Voeders B.V. (kvk nr. 14626985), hierna aan te duiden als ‘De Heus’, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. De Heus vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat wetgeving hieromtrent wordt nageleefd. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u een van onze producten koopt, onze diensten aanschaft of gebruikt, onze websites of social media platformen bezoekt, onze mobiele applicaties gebruikt of wanneer u op een andere wijze contact met ons hebt. In dit privacybeleid wordt u geformeerd over de manier waarop De Heus uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum of rekeningnummer. De Heus verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u één van de websites van De Heus bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met De Heus.

2. De soorten persoonsgegevens die we verwerken

2.1 Algemeen

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens informatie verzamelen en verwerken:

a) Naam en overige identiteitsgegevens

We verzamelen bijvoorbeeld uw naam, aanspreektitel, geslacht, adres, e-mailadres en specifieke informatie in het kader van sollicitaties via onze wervingspagina’s. (zie 2.2)

b) Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie

Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als u zich voor een bepaalde dienst registreert of een persoonlijk account aanmaakt, kan De Heus ook uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult. Voor klanten verzamelen we ook informatie over de onderneming, zoals de naam, adres, bezorgadres en de vestigingsplaats van de onderneming.

c) Onze communicatie met u

Als u ons een e-mail stuurt of online of via sociale media met ons communiceert, registreren wij dit, waarbij wij uw communicatievoorkeuren kunnen registreren. Als u zich bijvoorbeeld aan- of afmeldt voor één van onze nieuwsbrieven en uw voorkeuren voor welke nieuwsbrieven u wel of niet wilt ontvangen. Als u ons belt, legt onze Klantenservice uw vragen of klachten vast in onze database.

d) Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites, apps en andere digitale media gebruikt

Wanneer u onze websites bezoekt of een van onze mobiele apps gebruikt, kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag, locatie en appgebruik vastleggen. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt of onze mobiele apps gebruikt. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of in de mobiele app die u gebruikt.

e) Informatie over sociale media

Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kan De Heus informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Als u bijvoorbeeld met een social media-account inlogt op onze diensten, kunnen wij uw social media-profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen.

2.2 Specifieke informatie in het kader van sollicitaties

In het kader van sollicitaties kan onder andere de volgende informatie worden gevraagd: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, motivatie, LinkedIn profiel, CV inclusief eventueel daarin genoemde informatie, cijferlijsten, beoordelingsformulieren (m.b.t. eerdere stages of functies), referenties.

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens

De Heus verzamelt de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren. We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt.

 • Wanneer u een product bij ons koopt, een online account creëert via www.mijndeheus.nl, online solliciteert op een vacature, een white-paper download, zich inschrijft voor onze e-mails, zich registreert voor één van onze evenementen of deelneemt aan een promotionele wedstrijd of actie.
 • Wanneer u onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie is te lezen in het cookiebeleid op onze website of de mobiele app die u gebruikt.
 • Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.
 • We delen uw persoonsgegevens – onder bepaalde voorwaarden- ook met deze derde partijen (Zie punt 5 'Toegang geven of delen van gegevens met derden').

4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De Heus gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, levering van producten en diensten. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

 • De Heus verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt De Heus bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past De Heus deze gegevens bij wijziging aan. De Heus baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
 • MijnDeHeus; De Heus verwerkt ook persoonsgegevens, zoals inloggegevens, als klanten zich registreren via het MijnDeHeus portal. Dit portal geeft klanten inzicht in hun bedrijfsgegevens zoals bestellingen en facturen. Aan de hand van de gegevens kan De Heus aan klanten, advies op maat verlenen met betrekking tot voer en/of een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Mede vanwege het voer-gerelateerde en bedrijfsmatige karakter van deze adviezen en het streven naar optimalisatie van de dienstverlening baseert De Heus zich voor de verwerking van deze gegevens op gerechtvaardigd belang. De Heus kan deze gegevens ook gebruiken voor bijvoorbeeld de afhandeling van klachten.
 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt De Heus persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en uw bezoek aan onze websites. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van De Heus.
 • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van relevante informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, meedoen aan acties of prijsvragen, sociale media, het persoonlijk account MijnDeHeus of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd . De Heus kan ook (financiële) informatie verstrekken aan aandeelhouders, analisten, de pers en/of anderen die op basis van toestemming hun contactgegevens voor dit doel bij De Heus hebben achtergelaten Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van De Heus de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van De Heus betreffen.
 • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals rapportages over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische (bedrijfs- en dier)resultaten (waaronder voerconversie gegevens in combinatie met bedrijfsnummer), gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van De Heus.
 • Met sollicitaties procedures via de websites of post worden verschillende gegevens achtergelaten (zie punt 2.2). Aan de hand van deze gegevens kan De Heus beoordelen of een werkzoekende wordt uitgenodigd voor een gesprek.
  Ten behoeve van de administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.
 • Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. In de fabrieken van De Heus kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat De Heus heeft bij beveiliging.
 • Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor: ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de websites van De Heus. Wij gebruiken hiervoor uw gegevens zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. Sommige van onze onlinediensten en apps gebruiken uw locatie, bijvoorbeeld om u de dichtstbijzijnde dealer locatie of specialist te laten zien. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of in de mobiele app die u gebruikt.

5. Toegang geven of delen van uw gegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen. We delen uw gegevens wel met anderen als dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst, waarbij u partij bent.

 • Dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is.
 • U hiervoor toestemming geeft.
 • De Heus of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.
 • Dit in het algemene belang is.

Onze websites en mobiele apps bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites of mobiele apps. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden.

6. Beveiliging en bewaring

De Heus heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De Heus heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

7. Uw rechten

Aan- en afmelden, uitschrijven en het recht op bezwaar.
De Heus stuurt alleen e-mails en mobiele pushberichten, indien u zich hiervoor vooraf heeft aangemeld. Tijdens uw registratie of klantaanmelding kunt u zich afmelden voor commerciële e-mailberichten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze voor u relevante commerciële e-mailberichten en de e-mails en mobiele pushberichten door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw communicatievoorkeuren in uw account op mijndeheus aan te passen, door de instellingen van uw smartphone (voor mobiele pushberichten) te wijzigen of door contact met ons op te nemen (zie punt 6 voor ‘Uw rechten’). Als u zich afmeldt, ontvangt u nog steeds onze aankoop gerelateerde e-mails en de service e-mails. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Door contact op te nemen met ons Privacy Officer kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht (1) op inzage in uw gegevens, (2) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (3) op het wissen van uw persoonsgegevens, (4) op het beperken van de verwerking van uw gegevens, (5) het recht op gegegevensoverdraagbaarheid en (6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking, waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen. Of u kunt contact opnemen met ons Privacy Officer via info@deheus.com.

8. Hoe wordt dit Privacybeleid bijgehouden

Dit Privacybeleid is ingegaan op 1 november 2018 en vervangt ons voorgaande Privacybeleid. Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd herzien, de wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan u.

9. Vragen?

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deheus.com.