Vergunningen bepalen jouw bedrijfsontwikkeling – zo blijft jouw pluimveehouderij gericht op de toekomst

Henk Jan Brasjen

Specialist biologische varkenshouderij

03 juli 2023
-
5 minuten

Voor iedere ondernemer is het belangrijk om over bedrijfsontwikkeling na te denken. Wat kun je op dit moment doen om jouw bedrijf klaar te maken voor de toekomst? Wordt jouw PAS-melding bijvoorbeeld nog gelegaliseerd, of moet je daar zelf mee aan de slag? Omdat de omstandigheden snel veranderen, is het niet alleen voldoende om ver vooruit te denken. Je zult ook elk jaar moeten kijken of de plannen moeten worden bijgesteld. Wij helpen je vast op weg.

Inventariseren en plannen

Alles begint met het maken van een plan. Wat speelt er op je bedrijf en waar wil je naartoe? Misschien wil je deelnemen aan één van de vele concepten in de pluimveehouderij en heb je een overdekte uitloop nodig voor het houden van vleeskuikens volgens het Beter Leven 1-ster concept, of het houden van vrije uitloop- of bio-hennen. Ieder concept kent eigen uitdagingen met de daarbij behorende criteria. Criteria waar tijdens de aanvraag van vergunningen al rekening mee gehouden moet worden. Wat je plan ook is, het is van belang om alle mogelijkheden goed te inventariseren.

Sparren met andere betrokkenen

Het betrekken van andere partijen vergroot de kans op succes. Bespreek je plannen daarom eens met je voerspecialist en je afnemer. Zo zorg je ervoor dat hetgeen dat jij aanbiedt ook aansluit op de vraag uit de markt. Door samen te sparren krijg je een plan dat past bij jou als ondernemer, maar ook aansluit op wat er in de toekomst van je gevraagd wordt. Door professionele adviseurs vroeg bij deze gesprekken te betrekken, kunnen knelpunten op tijd in kaart gebracht worden, zodat daar vroegtijdig naar gehandeld kan worden.

Voldoe je aan alle eisen?

  Om tot vergunningverlening te komen is veel overleg nodig met andere partijen, zoals de vergunningverlener en omwonenden. De maatschappij kijkt steeds kritischer naar agrarische bedrijven. Aanvragen van vergunningen komen dan ook steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Zo moeten pluimveebedrijven rekening houden met ammoniak, fijnstof, geur en geluid. Al deze aspecten moeten op voorhand in kaart worden gebracht en mogelijke overlast moet worden uitgesloten.  

Intern salderen biedt nu nog mogelijkheden

De bestaande situatie en de onderliggende vergunningen zijn altijd het uitgangspunt. Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige vergunningen en hoe kun je deze optimaal benutten? Door het toepassen van de laatste emissie-arme systemen is het bijvoorbeeld mogelijk om in bestaande stallen minder ammoniak en fijnstof uit te stoten. Hierdoor ontstaat er (stikstof)ruimte die kan worden benut voor het bouwen van een nieuwe stal of het verlengen van een bestaande. In de pluimveehouderij kan dit vaak met systemen zoals mestbandbeluchting of het toepassen van een warmtewisselaar, maar ook buizenverwarming behoort bij vleeskuikens en opfokdieren tot de mogelijkheden. Dit principe wordt intern salderen genoemd. Een principe waar al veel gebruik van gemaakt wordt en waar nog steeds mogelijkheden liggen. Of deze mogelijkheden blijven bestaan, is afhankelijk van de ontwikkelingen op gebied van stikstofwet- en regelgeving.

Zelf onderzoek laten doen

Jouw plan is de leidraad voor de vervolgstappen die genomen moeten worden. Aan de hand daarvan kunnen diverse onderzoeken worden uitgezet. Dit kan variëren van een geluidsrapport tot ecologisch- of bodemonderzoek. Gaat het om een nieuwe stal binnen het bouwvlak, of over een overdekte uitloop daarbuiten? Misschien wil je wel investeren in groene energie in de vorm van een zonnepark, of windmolen. Dit soort overwegingen worden steeds belangrijker, zeker in de toekomst.

Ver vooruit plannen

Bedrijfsontwikkeling is een uitdaging en vergunningverlening is niet altijd vanzelfsprekend. Er komt vaak veel bij kijken. Door ver vooruit te plannen en in goed overleg te blijven met het bevoegd gezag, kun je stapsgewijs toch tot een goed einde komen. Zo kan het, door de vaak lange doorlooptijd, op dit moment al van groot belang zijn om voor jouw bedrijf een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld als je nog latente ruimte hebt.

Niet-benutte stikstofruimte snel invullen

Heb je een stal niet volledig benut door een bepaald concept? Of is een stal vergund, maar nog niet gerealiseerd? Mogelijk wordt het benutten van deze stikstofruimte vanaf 2024 een stuk lastiger. Het is daarom slim om snel te inventariseren wat de mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf kunnen zijn en daar zo nodig naar te handelen.

Stappenplan bedrijfsontwikkeling

1. Ontwerpfase

 • Inventarisatie van mogelijkheden op het bedrijf (bouwvlak, bestemmingsplan, huidige vergunningen, mogelijkheden tot intern salderen, afstand tot natuur, etc.);
 • Het plan wordt visueel gemaakt. Tekeningen worden diverse malen heen en weer gemaild;
 • De diverse onderzoeken worden in gang gezet; geluid, ecologie, bodem, landschappelijke inpassing;
 • In sommige gevallen wordt het plan voorgelegd aan het bevoegd gezag.

 

2. Indienfase

 • Rapporten met bijbehorende berekeningen worden opgesteld; er wordt rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van het plan horen hier ook de ruimtelijke procedures (binnenplans, buitenplans) bij;
 • Wanneer alles compleet is, wordt de aanvraag ingediend.

 

3. Procedure

 • Het bevoegd gezag beslist of er een uitgebreide procedure nodig is;
 • Er is veel contact tussen Agra-Matic en de gemeente, omgevingsdiensten en eventueel provincie;
 • Het bevoegd gezag kan vragen om extra aanvullingen;
 • Alle aanvullingen worden verwerkt en ingediend.

 

4. Besluit

 • Er wordt een besluit genomen;
 • Mogelijk volgt er bezwaar. Dit kan vanuit de ondernemer of vanuit andere belanghebbenden;
 • Wanneer de termijn is verstreken is de vergunning onherroepelijk en begint de uitvoerfase

Agra-matic weet de weg

Voor een pluimveehouderij is bedrijfsontwikkeling erg gecompliceerd. Er zijn ontelbare stakeholders, wetten en regels en alles is voortdurend in beweging. De adviseurs van Agra-Matic begeleiden elke dag talloze boeren in dit proces en weten daarom als geen ander de weg. Professionele begeleiding is bijna een must en het helpt dan enorm als deze zo vroeg mogelijk bij de plannen betrokken wordt. Heb je dus plannen? Aarzel dan niet en vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Over de auteur

Henk Jan Brasjen

Specialist biologische varkenshouderij

Wil je me liever spreken? Dat kan natuurlijk ook. Bel me gerust op (06) 51 60 36 24.