Ruwvoer totaalplan

Hogere ruwvoeropbrengst en een betere ruwvoerkwaliteit

Haal meer uit je eigen ruwvoer

Het resultaatgerichte Ruwvoer Totaalplan helpt je ruwvoer te telen dat naadloos aansluit bij de behoefte van jouw koeien. Met de vijf praktische pijlers uit het Ruwvoer Totaalplan geven wij je jaarrond ondersteuning en advies op maat. Zo haal je meer melk uit eigen ruwvoer.


Advies op maat

Elk melkveebedrijf is uniek. Denk aan variatie in grondsoort, intensiteit en productieniveau. Deze factoren zijn bepalend voor jouw aanpak. Het hangt daarbij van jouw rantsoen af wat de optimale samenstelling is van jouw gras- en maïskuilen. Het doel is dure rantsoencorrecties en extra aankopen tot een minimum te beperken. Binnen het Ruwvoer Totaalplan maken we een praktisch advies dat rekening houdt met jouw bedrijfsomstandigheden en doelstellingen. Een advies op maat.

Wat is het Ruwvoer totaalplan?

Praktische aanpak

De vijf pijlers van het Ruwvoer totaalplan

De grond bij jouw bedrijf is je waardevolste productiemiddel en letterlijk ‘de bodem onder jouw bestaan’. Onze ruwvoerspecialisten brengen de bodemgesteldheid in kaart aan de hand van een bodemprofielkuil. We kijken hierbij naar bodemleven, bodemstructuur, beworteling en waterhuishouding. Daarnaast helpen we gegevens vanuit de bodemanalyse te vertalen naar de praktijk en maken we, indien noodzakelijk, een plan voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Ons aanbod bij deze pijler:
Bodemscan: analyse door onze ruwvoerspecialisten van bodemgesteldheid aan de hand van bodemanalyses en profielkuil en verbeterplan om bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Mest is voeding voor het bodemleven en het gewas. We maken een uitgekiend bemestingsplan, waarbij we op de eerste plaats de dierlijke mest zo goed mogelijk benutten. Het doel is om op behoefte te bemesten en verliezen tot een minimum te beperken. Op deze manier gaat je binnen de wettelijke kaders efficiënt om met waardevolle mineralen en blijft de bodemvruchtbaarheid op peil. Via de bemesting stuur je bovendien op eiwitgehalte en eiwitkwaliteit van jouw graskuil.

Ons aanbod bij deze pijler:

 • Optigrass en Optimaïs bemestingsplan: maximale benutting van eigen drijfmest, gericht aangevuld met kunstmest en/of andere mineralenstroom. Passend binnen het wettelijk kader en de landbouwkundige behoefte.
 • GrasPlus meststoffen: breed assortiment korrel- en vloeibare kunstmeststoffen. Verschillende stikstofvormen aangevuld met andere elementen zoals, kali, zwavel, selenium of natrium, om gericht in de behoefte van jouw gras en maïs te voorzien.

Afhankelijk van jouw bedrijfssituatie passen bepaalde grastypen beter in jouw weides. Zo presteren rietzwenk, kruiden en klavers goed op droogtegevoelige zandgronden. Op zwaardere en nattere gronden ligt de focus op een duurzame draagkrachtige zode. Met periodieke rondgangen op jouw percelen, bepalen we samen het aandeel gewenste grassen, open plekken en onkruiddruk. Zo komen we tot een plan van aanpak om het grassenbestand te verbeteren.

Ons aanbod bij deze pijler:

 • Graslandscan en Farmwalk: bespreken graskuilanalyses, beoordelen van het grassenbestand en onkruiddruk door onze ruwvoerspecialisten.
 • Milkway graszaden: topkwaliteit mengsels met nieuwste genetica die aansluiten bij jouw bedrijfsomstandigheden en doelstellingen.
 • Uitgebreid assortiment kruiden, klavers en mengsels hiervan.
 • Grasland gebruikskalender: helpt jouw weideplanning rond te zetten.

Snijmaïs is een welkome energieaanvulling voor hoogproductieve koeien. In intensieve gebieden vormt snijmaïs vaak het merendeel van het ruwvoeraanbod. Afhankelijk van je situatie ligt de focus op voederwaarde versus massa. Onder alle omstandigheden is een smakelijk goed verteerbaar product en behoud van bodemvruchtbaarheid van cruciaal belang.


Ons aanbod bij deze pijler:

 • Maïsrassen: breed assortiment met top maïsrassen op gebied van plantvitaliteit, zetmeelgehalte en opbrengst.
 • Teelt en oogstadvies maïs: bepalen massa, droge stof gehalte en rijpheid van het gewas.

Denken vanuit gras maakt het mogelijk om graseiwit van eigen land optimaal te benutten, via beweiden of zomerstalvoeren. Ook bij inkuilen is het maaimoment en het inkuilproces doorslaggevend om de eiwitkwaliteit te behouden en conserveringsverliezen tot een minimum te beperken. Via Kijk op Gras, onze weidecoaches, het beoordelen van kuilanalyses, inkuilmiddelen en praktische tips helpen wij je om jouw voederwinning te optimaliseren.


Ons aanbod bij deze pijler:

 • Kijk op Gras: wekelijkse monitoring van voederwaarde weidegras in het seizoen.
 • Advies bij weidegang: onze rundveespecialisten en weidecoaches geven totaal advies. Van weidesysteem, maken van groeitrappen, verkaveling en koeverkeer, tot weidegang bij robotmelken en drinkwatervoorziening.
 • Advies bij inkuilen: welke kuil past optimaal in jouw rantsoen? Praktische tips rond het in- en uitkuilproces.
 • Bonsilage inkuilmiddelen voor gras en maïs: Staan garant voor een snelle conservering van jouw kuilen, waardoor inkuilverliezen geminimaliseerd worden. Bonsilage helpt bovendien broei bij uitkuilen te voorkomen.
 • Kringloopwijzerscan: onze ruwvoerspecialisten evalueren samen met je wat de gewasopbrengsten zijn, hoeveel eiwit er van eigen land wordt gewonnen. Ook brengen we in kaart hoe de ruwvoerpositie zich ontwikkelt en hoe meststoffen worden benut.

Hogere ruwvoeropbrengst

Op een bedrijf blijkt uit onze gegevens dat de graslandopbrengst 3500 kilogram droge stof per hectare achterblijft op de potentiële opbrengst. Bij 40 hectare grasland komt dit neer op een opbrengstderving van 140.000 kilogram droge stof * € 0,15 per kilogram = 21.000 euro per jaar. Het Ruwvoer Totaalplan stelt je in staat de opbrengstpotentie van jouw percelen beter te benutten.

Betere ruwvoerkwaliteit

Het rantsoen van een melkkoe bevat ongeveer 15 kilogram droge stof ruwvoer. In de praktijk wisselt de ruwvoerkwaliteit sterk van bedrijf tot bedrijf. Een verschil van 50 VEM per kilogram droge stof is daarbij geen uitzondering. 15 kilogram droge stof * 50 VEM = 750 VEM per koe per dag. Dit is goed voor een dagelijkse melkproductie van anderhalve liter melk. Bij een melkprijs van 35 cent per liter en 100 melkgevende koeien op het melkveebedrijf betekent dit een saldoverschil van ruim 19.000 euro per jaar. Het Ruwvoer Totaalplan helpt je de kwaliteit van jouw ruwvoer te verhogen, zodat je meer melk produceert uit eigen ruwvoer.


Experts in ruwvoerteelt

De Heus Voeders is samen met dochteronderneming Agra-Matic Mineraal dé expert op het gebied van ruwvoerteelt. Door het gezamenlijk doen van onderzoek, zoals praktijkproeven met meststoffen en inkuilmiddelen en het onderling delen van kennis, zijn onze medewerkers altijd op de hoogte van de actualiteit. Hun kennis delen
zij graag bij je op het erf. Daarnaast monitoren wij via Kijk op Gras (www.kijkopgras.nl) de grasgroei en de voederwaarde van weidegras en organiseren we jaarlijks Ruwvoerdagen, om ontwikkelingen op het gebied van ruwvoerteelt te delen met melkveehouders.