Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2024

Willeke Oskam - van Dijk

Adviseur Ruwvoer- en Mineralenmanagement

04 maart 2024
-
5 minuten

Van 1 maart tot 15 mei 2024 kun je je weer aanmelden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Glb). Hiervoor gebruik je de gecombineerde opgave. Er zijn dit jaar wat dingen anders dan afgelopen jaar. Zo is de eco-regeling weidegang veranderd, is precisie landbouw toegevoegd en hoeft bij een droge sloot geen rekening meer te worden gehouden met een bufferstrook. Ook wordt het verplicht om eens in de vier jaar een rustgewas te telen op zand- en lössgronden.

Bij het invullen van de gecombineerde opgave kun je dit jaar weer de aanvraag doen voor zowel de basispremie als de eco-premie. De basispremie is een vast bedrag per subsidiabele hectare landbouwgrond, ook worden de landschapselementen hierin meegeteld. Dit vaste bedrag is voor 2024 nog niet bekend. Over de eerste 40 hectare krijg je een extra betaling, ook hiervan zijn de bedragen nog niet bekend.

De eco-regeling bevat 5 doelen; Klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor elk doel kun je punten en waarden behalen. Door deze punten en waarden kun je in 3 categorieën terecht komen; goud, zilver of brons. Voor goud krijg je € 200 per subsidiabele hectare, voor zilver € 100 en voor brons € 60. (Deze bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden bijgesteld wanneer onvoldoende geld beschikbaar is.)

Verlengde weidegang

Er zijn enkele veranderingen in de eco-regelingen. Zo is de regeling voor verlengde weidegang aangescherpt. Dit jaar moeten de koeien voor 15 mei naar buiten en minimaal 1500 uur of minimaal 2500 uur weiden. Ook is er een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel grasland toegestaan. Als in de gecombineerde opgave verlengde weidegang als eco-regeling wordt aangegeven, moet dit uiterlijk 1 mei worden aangemeld bij Qlip. Pas na deze aanmelding tellen de weidedagen mee. Hier zijn extra kosten aan verbonden voor certificering.

Precisiebemesting en gewasbescherming

Dit jaar zijn precisiebemesting en precisiegewasbescherming toegevoegd als eco-activiteit. Dit moet worden uitgevoerd met een machine die deze precisiebemesting of precisiegewasbescherming kan toepassen. De zodebemester of sleepvoetbemester kan de mest plaatsspecifiek doseren. De spuit moet de sluitdoppen variabel per sectie kunnen aansturen. Daarnaast heb je een taakkaart nodig bij een GPS gestuurde spuit of een resultaatkaart bij een sensor gestuurde spuit. Deze kaarten moet je 5 jaar bewaren.

4% niet-productief

Het was in eerste instantie verplicht om vanaf 2024 4% van het bouwland niet-productief te laten. Na protesten in Europa heeft Brussel besloten de 4% eis te laten vervallen. Nu heeft Minister Adema 29 februari jongstleden besloten dat dit ook voor Nederland geldt. Je bent hiervan sowieso vrijgesteld wanneer meer dan 75% van het landbouwareaal bestaat uit grasland, kruidachtige voedergewassen, braak, vlinderbloemige gewassen, natte teelt of een combinatie hiervan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt nog hoe ze hier invulling aan gaan geven aangezien de huidige 4% maatregel nog wel in het formulier van de Gecombineerde Opgave 2024 zit verwerkt. Hier zullen we later dus meer over horen.  Meer informatie hierover op de website van RVO.

Verplicht rustgewas op zand en löss

Het is op zand en löss landbouwgrond verplicht om één keer in de 4 jaar een rustgewas te telen. De telling is in 2023 begonnen. Dus dit betekent dat uiterlijk in 2026 één rustgewas op het perceel geteeld moet zijn. Het rustgewas is in dat jaar de hoofdteelt en moet  het grootste deel van de tijd op het land staan. Daarna mag er nog een ander gewas geteeld worden. Bij biologische landbouw of wanneer een gewas 4 jaar lang aan één stuk door op het land staat, is een rustgewas niet nodig. Houd hier extra rekening mee wanneer je land huurt of pacht. Als er de 3 jaar voor dat je het pacht geen rustgewas geteeld is, ben je verplicht om dat jaar wel een rustgewas te telen.

Bufferstroken

De bemestingsvrije bufferstroken zijn ook dit jaar weer verplicht. Je mag hierop geen mest of bestrijdingsmiddelen gebruiken. Er mag wel beweiding plaatsvinden, behalve als de bufferstrook als eco-regeling wordt gebruikt. De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot.

De breedte van de bufferstrook wordt bepaald door het soort waterloop wat langs het perceel loopt. Deze afmetingen zijn gelijk aan afgelopen jaar, behalve bij droge sloten. Sloten die het hele jaar droog staan vallen dit jaar niet onder de regeling en hier hoef je geen bufferstrook aan te houden. Het maximale oppervlak van de bufferstroken per topografisch perceel blijft 4%. De breedte van de bufferstroken vind je op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2024/bufferstroken

Heb je vragen?

Agra-Matic Mineraal heeft een simulatietool gemaakt om nu al met jou ‘deze puzzel te leggen’. Kun je wel hulp gebruiken? Neem dan contact op met de specialist van Agra-Matic.

Over de auteur

Willeke Oskam - van Dijk

Adviseur Ruwvoer- en Mineralenmanagement