Bufferstroken toegelicht

Bart van Ree

Agra-Matic Specialist Mineralen

27 februari 2023
-
5 minuten

Brussel stelt de invoering van bemestingsvrije bufferstroken langs alle waterlopen verplicht. Deze grond telt niet meer mee als mestplaatsingsruimte. Beweiding mag wel, tenzij de bufferstrook wordt gebruikt in de eco-regeling van het GLB. Bufferstroken zijn vanuit het GLB verplicht voor heel 2023. Dus niet pas na 1 maart. De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot.

Breedte van de bufferstrook

De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot

Figuur 1. De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot.

De breedte van de bufferstrook is verschillend voor verschillende soorten waterlopen. Sinds 1 februari kun je in de perceelsapplicatie van RVO zien of een bepaalde sloot een Ecologisch kwetsbare waterloop, een KRW (Kaderrichtlijn Water) waterloop of een overige waterloop is. Klik hiervoor rechts op de kaart op de legenda en vervolgens op ‘Waterlopen’. In eerste instantie geldt de breedte die genoemd is in de kolom Hoofdregel in Tabel 1. Is op basis van deze eerste berekening de oppervlakte van de bufferstroken meer dan 4% van de totale topografische oppervlakte van het perceel? Dan geldt de breedte die genoemd staat in de 2e kolom. Is op basis van deze tweede berekening de oppervlakte van de bufferstroken nog steeds meer dan 4% van het perceel? Dan geldt de breedte die genoemd staat in de 3e kolom.

 Tabel 1. Breedte van bufferstroken bij verschillende soorten waterlopen.

 

Hoofdregel

1e berekening >4%

2e berekening >4%

Ecologisch kwetsbare waterlopen

5 meter

5 meter

5 meter

KRW waterlopen ≥10m breed

5 meter

3 meter

3 meter

KRW waterlopen <10m breed

5 meter

3 meter

1 meter

Overige waterlopen

3 meter

1 meter

0,5 meter

Droge sloot

1 meter

1 meter

1 meter

 

Gecombineerde Opgave

Sinds 1 maart kan de Gecombineerde Opgave ingediend worden bij RVO. Het was eerder al mogelijk om bufferstroken en landschapselementen in te tekenen. We adviseren alle veehouders die dit nog zelf doen om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. We verwachten namelijk dat de website in de periode april-mei zwaar belast zal zijn. Het intekenen van bufferstroken gaat vrij vlot in de applicatie waarbij automatisch berekend wordt of de oppervlakte van de bufferstroken 4% van het perceel betreft of niet. Je hoeft dan in principe zelf geen lijnen te trekken of te verzetten.

De meest actuele informatie over bufferstroken vind je op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bufferstroken

Derogatie 2023

Er is wat commotie ontstaan over de derogatie. Het lijkt erop dat de derogatie zoals die afgelopen najaar gecommuniceerd is, gewoon intact blijft. De enige verandering is dat de bufferstroken niet meer meetellen in de mestplaatsingsruimte. Dit is per 1 maart ingegaan. Voor de basisbetaling van het GLB zijn de bufferstroken echter in heel 2023 verplicht. Dus als je voor 1 maart de bufferstroken hebt bemest, voldoe je al niet meer aan de voorwaarden voor de basisbetaling.

Overige aandachtspunten:

 

  • Door nutriënten verontreinigde gebieden

In de onlangs aangewezen ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ worden de gebruiksnormen voor alle bedrijven gelijk getrokken aan de gebruiksnormen van zandgebieden. Dit jaar geldt dan de derogatienorm van 220 kg stikstof per hectare. Deze gebieden liggen in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

  • Natura2000 of waterwingebied

Op percelen in een Natura2000 gebied of in een waterwingebied kan geen derogatie meer worden aangevraagd. Je kunt dit zichtbaar maken in de perceelsapplicatie van RVO of op het tabblad ‘Grond’ van CRV Mineraal. In beide applicaties doe je dit in de legenda van de kaart.

  • Maïspercelen hoeven niet meer gemeld te worden

Tot dit jaar moesten maispercelen op zandgronden gemeld worden bij RVO. Dat hoeft dit jaar niet meer. Het is ook niet mogelijk op de website van RVO.

  • Uitrijdperiode bouwland

Dit jaar is de uitrijdperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland gewijzigd. Deze start pas op 16 maart in plaats van na 15 februari. De meest actuele informatie hierover vind je op de website van RVO: https://www.rvo.nl/nieuws/nieuwe-regels-mest-uitrijden-en-rustgewassen

  • Kringloopwijzer

De deadline voor het indienen van de kringloopwijzer verschilt per melkfabriek (Tabel 2).

 

Melkfabriek

Deadline indienen kringloopwijzer

FrieslandCampina Planet Proof

1 maart

Vreugdenhil

1 maart

Lactalis Leerdammer

1 maart

Cono

1 maart

Farmel

15 maart

FrieslandCampina

15 mei

DOC

15 mei

A-Ware

15 mei

 Tabel 2. Deadlines voor indienen kringloopwijzer per melkfabriek

 

Heb je nog vragen? Neem contact op met je specialist van Agra-Matic Mineraal

Over de auteur

Bart van Ree

Agra-Matic Specialist Mineralen

Bel mij op 06-46 137 625