Groengas via monovergisting

Agra-Matic

28 februari 2024
-
5 minuten

In mest zit veel energie. Door kabinetsplannen zien we de productie bij vergistingsinstallaties verschuiven van elektriciteit naar groen gas. In dit artikel geven we een korte achtergrond hierover.

Groen gas

Het vergistingsproces binnen de veehouderij is geen nieuwe ontwikkeling. Al jaren wordt er gewerkt met vergisters, waarbij er vaak gebruik werd gemaakt van co-vergisting. Co-vergisting houdt in dat er verschillende producten worden samengevoegd. Vaak is dit mais en mest. Hieruit wordt een biogas geproduceerd, een mengsel van het koolstofdioxide en methaangas. In eerste instantie werd biogas vooral gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte door middel van een WKK-installatie. Door middel van een door biogas aangedreven motor wordt een generator in beweging gebracht en wordt stroom en warmte gegenereerd. Wegens de kabinetsplannen is de productie echter meer verschoven richting groen gas. Door biogas op te werken, waarbij het vooral gezuiverd wordt van koolstofdioxide, blijft er bijna zuiver methaangas over. Dit wordt ook wel groen gas genoemd en is gelijkwaardig aan aardgas. Groen gas kan worden toegevoegd aan het gasnetwerk en kan gebruikt worden voor onder andere koken en het verwarmen van een huis.

 

Bijmengverplichting 2030

Al langere tijd wordt er gesproken over een bijmengverplichting van 20% groen gas in het totale gasnetwerk van Nederland in 2030. Begin 2024 gaf minister van Klimaat en Energie Rob Jetten aan dat hij in 2030 verwacht dat 45% van de beschikbare mest in Nederland wordt vergist voor de productie van groen gas. Hierin ligt dus een grote kans voor de agrarische sector.

 

Monovergisting

Dit alles zorgt ervoor dat er een stijging is in de interesse voor monovergisting. Monovergisting houdt in dat er uitsluitend mest wordt vergist. Er vindt dus geen bijmenging plaats van andere producten zoals mais. Melkveehouderijen van ongeveer 300 melkkoeien kunnen zelfstandig een mestvergister opereren. Kleinere melkveehouderijen kunnen een samenwerking aangaan. Dagverse mest levert hierbij de meeste gasproductie op.

 

Mest nabehandelen

Het is daarnaast ook mogelijk om de mest na te behandelen. Het digestaat wordt middels een vijzelpers gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarna uit de dunne fractie door middel van strippen of kraken de minerale stikstof gehaald kan worden en omgezet naar een ammoniaksulfaat of ammoniumnitraat. Laatstgenoemde is een kunstmestvervanger. Monovergisting biedt hiermee diverse kansen voor de mest op een veehouderij.

Over de auteur

Agra-Matic