2022: Het laatste jaar van de betalingsrechten

30 januari 2022
-
3 minuten

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Dit betekent dat het huidige GLB in 2022 nog gewoon doorloopt.

Het jaar 2022 wordt gebruikt om het nieuwe GLB en de daarbij horende regelingen verder uit te werken. Sommige veranderingen zijn al bekend en hebben we voor jou op een rijtje gezet:

  • De basisbetalingsregeling (BBR) en daarmee de betalingsrechten komen te vervallen en worden vervangen door een basispremie per hectare landbouwgrond.
  • De waarde van de basispremie is naar verwachting ca. €275,-/ha voor de eerste 40ha. Voor iedere hectare die je boven de 40ha gebruikt, ontvang je ongeveer 221,-/ha. Gemiddeld genomen betekent dat €255,-/ha voor een gemiddeld landbouwbedrijf. Deze basispremie wordt jaarlijks afgebouwd naar ca. €194,-/ha in 2027.
  • Naast de basispremie kan een extra hectaretoeslag verkregen worden als voldaan wordt aan eco-regelingen. Dit wordt ingericht op basis van een systeem van puntentelling waarin veel aandacht ligt op (natuur)beheer, biodiversiteit en bodemkwaliteit.
  • De huidige goede landbouw- en milieucondities (GLMC) worden aangescherpt en de huidige vergroeningspremie wordt onderdeel van deze GLMC’s. Dat betekent dat aan de vergroeningseisen voldaan moet worden om de basispremie te ontvangen. Voorbeelden van GLMC’s zijn de bufferstroken en vang-/rustgewassen je kunt lezen via deze link.
  • Waarschijnlijk blijven de investeringssubsidies voor jonge landbouwers bestaan. Ook wordt gekeken naar vestigingssteun voor jonge landbouwers. Denk hierbij aan het beschrijven en toekennen van blokkerende zeggenschap van de jonge landbouwer in het bedrijf.
  • Tot slot zet het nieuwe GLB ook in op kennisuitwisseling, innovatie en samenwerkingsverbanden. De verwachting is dat dit veelal via de provinciale subsidies verstrekt zal worden.

imageh9ie.png

Het nieuwe GLB wordt in de loop van het jaar verder uitgewerkt door het ministerie van LNV in samenwerking met provincies en waterschappen. De specialisten van Agra-Matic Mineraal blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen. Neem gerust contact op met je De Heus- of Agra-Matic Mineraal specialist, als je meer wilt weten over de gevolgen van het nieuwe GLB.

Bron: https://nsp-toekomstglb.nl/

De specialisten van Agra-Matic Mineraal