Investeringen interessanter door MIA/Vamil regelingen

21 april 2023
-
5 minuten

Hoewel de onzekerheid in de agrarische sector er op dit moment voor zorgt dat bedrijfsontwikkeling op een lager pitje staat, worden er nog steeds bouwvergunningen goedgekeurd en blijft het bouwen van stallen ook door gaan. En dat brengt veel kansen met zich mee. Investeringen ten behoeve van duurzaamheid zijn misschien (nog) niet direct rendabel, maar door middel van de aangepaste regelingen kunnen de kosten hiervan worden gedrukt en kan zo’n investering zelfs financieel interessant zijn.

Wat zijn de MIA- en de Vamil-regelingen?

De MIA (milieu-investeringsaftrek) is een regeling waarbij een ondernemer kan profiteren voor een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst, oplopend tot 45%. Dit is bovenop de aftrekmogelijkheden uit de Vamil-regeling. De Vamil-regeling (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) betreft de mogelijkheid om tot 75% van de investeringskosten af te schrijven. Dat kan op ieder tijdstip. Het afschrijven levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Er kan gebruik worden gemaakt van de MIA/Vamil-regeling wanneer de betreffende investering in het bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2023 staat en voldoet aan de gestelde eisen die hierin zijn opgenomen. In totaal kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Rekenvoorbeeld MIA

 • Investering van €50.000 in een bedrijfsmiddel;
 • Het bedrijfsmiddel staat met lettercode A op de Milieulijst 2023 (de aftrek voor code A is 36%);
 • De fiscale winst is na de reguliere afschrijving €75.000;
 • Er wordt 25% belasting over de fiscale winst van het bedrijf betaald.

 

Aftrek volgens code A is: €50.000 x 36% €18.000
Fiscale winst: €75.000 - €18.000 €57.000
Belasting zonder MIA: €75.000 x 25% €18.750
Belasting met MIA: €57.000 x 25% €14.250
Fiscale voordeel: €18.750 - €14.250 €4.500

 

Rekenvoorbeeld VAMIL

Er wordt een investering gedaan van €50.000 in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde. In het kader van reguliere afschrijving kan hiervoor jaarlijks ((€50.000 - €0) : 10)= €5.000 af worden getrokken van de fiscale winst.

Wanneer ervoor wordt gekozen om in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van €50.000 ofwel €37.500 in één keer af te trekken van de winst, levert dat een liquiditeitsvoordeel op.

DE MIA/VAMIL- WIJZIGINGEN VAN 2023

 

Verhoging budget

Als gevolg van de inflatie en de daarbij verhoogde investeringskosten, heeft het kabinet meer budget beschikbaar gesteld voor deze regelingen.

Veranderingen in de Milieulijst 2023

Mobiliteit: de lijst is aangevuld met belastingvoordeel op investeringen in mobiele werktuigen aangedreven door waterstof, dual-fuel-waterstof aangedreven landbouwtractoren, elektrisch- of waterstofaangedreven truckmixers en elektrisch aangedreven werktuigendragers.

Emissie-reducerende technieken: belastingvoordeel voor het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof. Bijvoorbeeld door middel van apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie. Ook is het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx -uitstootverminderende techniek verhoogd van € 0,5 miljoen naar € 2 miljoen.

Plasma-installatie: belastingvoordeel voor de toepassing van een plasma-installatie voor de behandeling van dierlijke mest. Verwarmingsketel: belastingvoordeel komt te vervallen voor een verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx -brander (≤ 20 mg NOx /Nm3 of ≤ 30 mg NOx /Nm3).

Wijzigingen om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil

Om in duurzame stallen te investeren moet dit jaar rekening worden gehouden met enkele nieuwe wijzigingen.

 • Voor duurzame stallen dient een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend te zijn (als deze nodig zijn).
 • Investeringen in megastallen komen niet meer in aanmerking. Er is sprake van een megastal wanneer het aantal dierplaatsen wordt overschreden. Een stal mag ten hoogste voor 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens of 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen of 220.000 vleeskuikens bestemd zijn (dit is per stal).
 • Voor duurzame stallen bestemd voor pluimvee (niet zijnde kalkoenen of eenden) en varkens geldt dat het aantal gehouden dieren of GE, zoals opgenomen in de MDV, niet mag toenemen. Dit betekent dat investeringen in nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie niet in aanmerking komen. Verplaatsing van een bestaand bedrijf mag wel, mits het aantal gehouden dieren niet toeneemt.
 • Bij investeringen in duurzame stallen bestemd voor melkvee moet worden aangetoond dat het gaat om een grondgebonden veehouderij. Dit betekent dat alle dierlijke mest die op het bedrijf geproduceerd wordt (stikstof en fosfaat), benut moet worden op grond dat in eigendom of pacht/ huur is.

Tip! Je kunt twee soorten kosten aanmelden

 1. Aanschaffingskosten

Deze kosten moeten binnen drie maanden gemeld worden nadat de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel is aangegaan.

 1. Voortbrengingskosten

Kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder eigen regie door derden worden uitgevoerd. Deze kosten moeten binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt worden gemeld.

Voorbeelden van investeringen per sector

De mogelijkheden voor investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA/Vamil-regeling zijn dichterbij dan wordt gedacht. Denk bijvoorbeeld aan een mestzuigrobot (B 2213) of een kuilafdeksysteem (B 2219) voor de melkveehouderij. Of de bouw van een overdekte buitenuitloop (A 2231) voor een pluimveehouderij wanneer de bestaande stal MDV gecertificeerd is. Voor de varkenshouderij kan worden gedacht aan systemen met bronmaatregelen voor het verminderen van de ammoniakemissie (A 2220).

Milieulijst 2023

In de Milieulijst 2023 zijn alle mogelijke investeringen in bedrijfsmiddelen opgenomen. Deze lijst kan worden geraadpleegd op de site van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Per bedrijfsmiddel is op deze site terug te vinden;

 • Bedrijfsmiddelcode;
 • Het fiscale voordeel;
 • De voorwaarde waar aan moet worden voldaan.

LET OP: raadpleeg de milieulijst 2023 voor de gestelde voorwaarden.