Zonnenpanelen in plaats van asbest

23 maart 2016
-
3 minuten

Vanaf 2024 kunnen gemeenten eigenaren die nog een asbestdak hebben met een boete (dwangsom) dwingen om dit dak te verwijderen. Momenteel zijn er twee interessante regelingen om deze dwangsom te voorkomen en die stimuleren om asbestdaken te verwijderen. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

1. Subsidieregeling Verwijderen asbestdaken

Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidieregeling opgesteld. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 vierkante meter bedraagt.

Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Voor de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken gelden in het algemeen de volgende voorwaarden:

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt;
 • De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019;
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf;
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie;
 • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt;
 • U vraagt de subsidie aan binnen zes maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum;
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer;
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000,-. Tegelijkertijd met deze subsidieregeling heeft de overheid de mogelijkheid om bij de vervanging van asbestdaken gebruik te maken van de twee fiscale regelingen MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en Vamil (Vrije Afschrijving Milieuinvesteringen) ingetrokken door dit van de Milieulijst 2016 af te halen.

De volgorde van aanvragen van regelingen is van essentieel belang

2. Stimuleringsmaatregelen ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De provinciale stimuleringsmaatregelen Asbest eraf, zonnepanelen erop zijn opengesteld tot en met 31 oktober 2016 of zo lang er voldoende budget beschikbaar is. Deze maatregelen verschillen per provincie en zijn bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Voor de stimuleringsmaatregelen Asbest eraf, zonnepanelen erop gelden in het algemeen de volgende voorwaarden:

 •  € 4,50 subsidie per m² asbestdak;
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen;
 • Minimaal 250 m² te saneren asbestdak;
 • Per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie;
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
 • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt;
 • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.

Het is goed om te weten dat de invulling van deze stimuleringsmaatregelen per provincie kunnen verschillen. Deze regeling is te combineren met de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken waardoor het mogelijk is om tot maximaal € 9,- per vierkante meter verwijderd asbestdak aan subsidie te ontvangen, als er óók zonnepanelen worden geplaatst. Hierbij is de volgorde van aanvragen van essentieel belang.

De subsidie Verwijderen asbestdaken wordt aangevraagd ná verwijdering van het asbestdak en de stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop wordt aangevraagd vóór de verwijdering van het asbestdak.

Rekenvoorbeeld vervangen astbestdak (indicatieve prijzen)

Een ondernemer is voornemens om de asbestdaken van twee stallen te laten ver vangen voor nieuwe golfplaten en hij wil 20 zonnepanelen terugplaatsen met elk een vermogen van 260 Wp.

* Omdat de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop is gemaximaliseerd tot een bedrag van € 15.000,- komt ‘slechts’ 3.333 m2 voor deze regeling in aanmerking. Na ontvangst van de volledige subsidiemogelijkheden blijft er een totale investering over van € 65.500,-

Agra-Matic is op hoogte van de genoemde regelingen en kan u hierover informeren. Ook kunnen wij de subsidieregelingen voor u aanvragen.