Verduurzaming pluimveesector moet ook economisch rendabel zijn

05 oktober 2018
-
3 minuten

LTO/NOP, NVP en de Belgische Landsbond maken zich sterk voor de belangen van pluimveehouders. Dat is nodig om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. Nevedi behartigt de belangen van diervoederbedrijven, zoals De Heus. En al deze belangenorganisaties hebben een gemeenschappelijk doel: een sterke pluimveesector, nu en in de toekomst.

 

         Ad Loos

Algemeen directeur
De Heus Voeders B.V.

Hennie de Haan
Voorzitter PLUIMNED
en NVP

Danny Coulier
Voorzitter Landsbond
(België)

Hugo Bens
Voorzitter LTO/NOP
(leghennen)

 

 

De eisen die de politiek, afnemers en consumenten stellen aan de productie van pluimveeproduc­ten zijn hoog. “Deze eisen moet wel haalbaar zijn voor de sector. Daarom moet de pluimveesector meepraten over actuele thema’s waar de sector mee te maken krijgt”, stelt belangenbehartiger Hugo Bens, voorzitter LTO/NOP­kring leghennenhouders. “LTO/NOP wil een goed omgevingsklimaat creëren voor pluimvee­houders. Samen met beleidsmakers en onderzoekers denken we mee over werk­bare oplossingen, waarbij we opkomen voor de belangen van pluimveehouders.”

Vitale sector

Hennie de Haan is het daarmee eens. Zij is voorzitter van brancheorganisatie PLUIM­NED en van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), die staat voor onafhankelijke belangenbehartiging voor alle pluimveehouders. “We willen een vitale pluimveehouderij en samen met ketenpartners zorgen voor een ‘fatsoenlijk’ inkomen voor pluimveehouders. Daarom zijn we kritisch op plannen van beleidsmakers”, vertelt De Haan.

Toekomstige pluimveehouderij

In 2016 stelde LTO/NOP en NVP een toe­komstvisie op voor een vitale pluimveehou­derij in 2025. “Een eigen visie, gedragen vanuit de sector, is noodzakelijk om koers te zetten voor de toekomst en is belangrijk in gesprekken met beleidsmakers”, zegt De Haan. NVWA en de ministeries van LNV en VWS zijn belangrijke gesprekspartners over regelgeving en in tijden van crisis. “We praten ook met vertegenwoordigers van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Fede­ratie Nederlandse Levensmiddelen Industrie om de afzet van pluimveeproducten en pro­ductvernieuwing te stimuleren”, zegt Bens.

Landsbond in België

In België is de Landsbond een onafhankelijke belangenbehartiger van pluimveehouders (en konijnenhouders). De bond bestaat al sinds 1946. “Ongeveer 70% van de Vlaamse pluimveehou­ders is lid van de bond. Ook hebben we Neder­landse leden”, zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond. “Ons hoofddoel is het verdedigen van de belangen van pluimvee­ en konijnen­houders. Dat gebeurt in overleg met overheden en andere spelers in de sector.” De Landsbond verzamelt en controleert ook gegevens over het inleggen van broedeieren en het opzetten van eendagskuikens en moederdieren. “We zijn aanwezig in verschillende overlegorganen en commissies, zoals de prijzencommissies voor braad­ en soepkippen en voor eieren. We bedis­cussiëren de richtprijzen wekelijks, waarbij we een eerlijke prijs voor pluimveehouders bedingen”, zegt Coulier. Daarnaast geeft de Landsbond voorlichting via een vakblad, een wekelijkse nieuwsbrief en via studieavonden.

Nevedi

De Heus is al jaren actief lid van de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi). “Nevedi behartigt primair de belangen van dier­voederbedrijven, zoals De Heus”, zegt Ad Loos, algemeen directeur van De Heus. “Dat is ook in het belang van pluimveehouders, omdat we bij­voorbeeld gezamenlijk werken aan het realiseren van klimaatdoelen.” Daarbij is het wel een voor­waarde dat dit ook economische rendabel moet zijn. Loos noemt als voorbeeld het gebruik van duurzame soja in alle De Heus diervoeders. “We denken met Nevedi mee aan welke eisen deze 100% verantwoord geproduceerde soja moet vol­doen. Ook pleiten we er voor om duurzame soja zo breed mogelijk in te kopen, zodat we deze soja als grondstof voor mengvoer ook betaalbaar houden. Dat is belangrijk voor onze klanten.”

Duurzaam produceren

Bens, De Haan, Colier en Loos zijn trots op wat de pluimveesector al heeft bereikt. “De pluimvee­sector heeft de mestverwerking goed op orde zonder dat dit onnodige druk legt op pluimvee­houders en sinds twee jaar wordt hard gewerkt aan het reduceren van fijnstof”, zegt Bens. Tech­nologische innovaties in dier­ en milieuvriende­lijke stalsystemen volgen elkaar snel op. Coulier ziet in België veel jonge pluimveehouders die nieuwe technieken toepassen om bijvoorbeeld broedeieren en eendagskuikens van een goede kwaliteit te leveren.