Mestuitrijdseizoen: Houd hier rekening mee!

Jonathan Teune

Specialist Ruwvoermanagement, Mest en Mineralen

06 februari 2024
-
4 minuten

Het uitrijdseizoen van de mest staat weer voor de deur. Na 15 februari mag rundveedrijfmest uitgereden worden. Lees in dit artikel waar je op moet letten voordat je de loonwerker belt.

Bemest alleen percelen met voldoende draagkracht

Het is ons advies om eerst te bepalen waar het mogelijk is om uit te rijden. Rij liever eerst hoge en kale stukken vol met rundveedrijfmest en wacht met andere percelen waar de draagkracht onvoldoende is. Risico op insporing is kleiner wanneer mest met de sleepslang en verdund wordt aangewend.

4 tips van onze ruwvoerspecialis

Lang najaarsgras

Tot laat in november bleef het gras doorgroeien. Het is onverstandig om grasland te bemesten waar lang najaarsgras op staat. Het lange gras bevat veel dood plantmateriaal wat niet bevorderlijk is voor het voorjaarsgras. Dit gras wordt meegenomen tijdens het maaien in mei en kan de conservering van de kuil behoorlijk negatief beïnvloeden. Laat staan de smakelijkheid. We adviseren eerst het lange gras te maaien en af te voeren, en pas daarna te bemesten. Wanneer je besluit om dit weggemaaide gras te voeren, raden we aan om eerst een monster te nemen. Vanuit de praktijk blijkt dat dit gras veel nitraat kan bevatten, wat giftig kan zijn voor melkvee en jongvee.

Te hoge zuurgraad? Bekalken en uitrijden van drijfmest mag niet tegelijk gebeuren.

Mest scheiden

We zien in de praktijk dat er meer en meer mest gescheiden wordt vanwege mestopslag problematiek. Dit kan zeker een oplossing zijn voor ruimtegebrek, aangezien de dikke fractie makkelijker ergens anders is te plaatsen dan drijfmest. Hier zijn echter wel extra regels en voorwaarden aan verbonden.

Wanneer je besluit mest te scheiden is het belangrijk dat je weet wat erbij komt kijken. Mest scheiden voor ligboxen heeft GEEN gevolgen voor de mestboekhouding, omdat de mest op het eigen bedrijf wordt gebruikt. Maar wanneer de dikke fractie wordt afgevoerd, gaan er meerdere spelregels gelden.

Wanneer dikke fractie wordt afgevoerd, moet je rekening houden met:

  • de manier van bewerken (mestscheiding)
  • de hoeveelheid gescheiden mest
  • de aard en samenstelling van de gescheiden mest
  • de hoeveelheid dunne fractie
  • de hoeveelheid gebruikte rundveedrijfmest

De bemonstering moet door een erkende monster nemende organisatie gebeuren. De vervoerder mag dit niet doen. Op de website van RVO staat hierover meer informatie:

Vervolgens moet je hier ook rekenen mee houden in de mestboekhouding. Na het mest scheiden ontstaat ook een dunne fractie. De dunne fractie bevat een hogere werkingscoëfficiënt dan de oorspronkelijke drijfmest. Hierdoor heb je bij gebruik van de dunne fractie minder ruimte voor kunstmest vergeleken met eenzelfde hoeveelheid onbewerkte drijfmest. De hogere werkingscoëfficiënt stelt namelijk dat het gewas de dunne fractie beter benut dan drijfmest.

Hierdoor kun je 300 kg minder kunstmest gebruiken op 1 hectare grasland (zandgrond).

Op 1 hectare grasland met derogatie is de totale stikstofruimte 250 kg, waarvan 210 kg uit dierlijke mest. Als je de dierlijke stikstofruimte benut met dunne fractie (werkingscoëfficiënt 80%), heb je 210 kg N x 80% = 168 kg N al benut van de totale stikstofruimte. Hierdoor blijft er nog 82 kg N ruimte over om aan te vullen vanuit kunstmest. Bij gebruik van rundveedrijfmest (werkingscoëfficiënt 45%), zou je 156 kg N overhouden om aan te vullen vanuit kunstmest. Dit verschil van 74 kg N staat gelijk aan ruim 300 kg GrasPlus 14000.

Minder mest in 2024

Tips van specialist Gert Anker

 

"Pas op met teveel mest"

Vanwege afbouw van de derogatie en het aanwijzen van een groot deel van Nederland als met Nutrienten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden) wordt de plaatsingsruimte kleiner. Maak daarom niet de fout om direct teveel drijfmest op te brengen. Dan heb je te weinig ruimte voor noodzakelijke mest afzet en voor aanwending bij latere snedes. Als voorbeeld: deed je vorig jaar 30 kuub mest per hectare, dan ga je nu voor circa 25 kuub mest voor de eerste snede.

Gert Anker: "Maak niet de fout om direct veel drijfmest op te brengen.
Daar is dit jaar minder ruimte voor."

Kali tekort

Grasland en ook maisland waar minder mest op komt en waar veel geoogst gaat worden hebben snel een kali tekort. Percelen die veel gemaaid worden en met name ook gras-klaver percelen zijn erg dankbaar voor een kali-kunstmestgift als aanvulling. Kali is belangrijk voor de vochthuishouding en met name in droge zomers maak je met een gift van 50 kg Kali 60 een duidelijk verschil in kleur, groei en opbrengst van het gewas. Ook voor een goede N-efficiëntie zorg je voor voldoende Kali.

Uitrijddatums 2024

Belangrijke datums voor het uitrijden van verschillende mestsoorten:

Meer informatie?

Over de auteur

Jonathan Teune

Specialist Ruwvoermanagement, Mest en Mineralen