Succesvol bijproducten voeren

01 december 2010
-
2 minuten

Bijproducten zijn uitstekende voeders met als belangrijk voordeel een lage prijs. Belangrijk is dat ze goed worden toegepast: een goed rantsoen met aanvullend voer op maat. Het brijteam van De Heus levert maatwerk om het rendement van bijproducten te verhogen.

Varkenshouders voeren bijproducten uit financieel oogpunt. Immers bijproducten zijn relatief goedkoop waardoor de voerkosten verlaagd worden en de voerwinst verbetert. Dit extra rendement komt niet vanzelf. Daarvoor is vakmanschap nodig van zowel varkenshouder als voerleverancier. Om optimale financiële resultaten te behalen met bijproducten moeten de varkens technisch goed presteren. Groei, voerverbruik, uitval en slachteigenschappen zijn daarbij de belangrijkste kengetallen. Om de dieren optimaal te laten presteren, is de rantsoensamenstelling belangrijk. De Heus heeft vijf nutritionisten die zich hier dagelijks mee bezig houden. Tezamen vormen zij het brijteam. Zij hebben alle relevante kennis van de bijproducten (voederwaarde, opslag, gebruik etc.) om tot goede rantsoenen te komen. Hieruit berekenen zij het aanvullende voer dat volledig klantspecifiek is. Alleen zo haal je de beste resultaten. Het brijteam houdt zich niet alleen bezig met het samenstellen van rantsoenen. De nutritionisten werken daarnaast nauw samen met de specialisten die de varkenshouders begeleiden en met de varkenshouders zelf.

Contact met varkenshouders

De nutritionisten van De Heus hebben veel contact met de varkenshouders om te weten welke doelstellingen zij nastreven. De één gaat voor de hoogste groei, terwijl de ander de scherpste voederconversie wil of een goed vleespercentage. De doelstellingen van de varkenshouder zijn maatgevend voor het rantsoen. Daarnaast spelen er andere zaken een rol, zoals de bedrijfsgrootte in verband met de doorloopsnelheid van de producten, het aantal bijproductensilo’s en het type installatie, bijvoorbeeld restloos of niet. De brijvoernutritionisten gaan regelmatig samen met de varkensspecialisten op bedrijfsbezoek. Tijdens deze bezoeken bekijken zij de varkens om te zien of wat er in de stal gebeurt ook overeenstemt met de doelstellingen van de varkenshouder. Zij overleggen dan ter plekke met de varkenshouder en de specialist. Besproken wordt hoe het gaat met de voeropname, de groei, de slachtkwaliteit, enzovoort. Het is belangrijk om dit soort zaken regelmatig in de stal te bespreken zodat iedereen hetzelfde beeld heeft en de neuzen in dezelfde richting staan.

Informatie

De nutritionisten van het brijteam staan in nauw contact met de leveranciers van bijproducten om steeds op de hoogte te zijn van wat er speelt op de bijproductenmarkt. Ze beschikken over de wezenlijke gegevens met betrekking tot de samenstelling en prijzen die nodig zijn voor het samenstellen van rantsoenen. De Heus onderzoekt regelmatig zelf de kwaliteit van de bijproducten. De resultaten hiervan worden besproken met de leveranciers van de betreffende producten. Dit is belangrijke informatie die bepaalt of en hoe een product wordt toegepast in de rantsoenen. Het overleg met de leveranciers zorgt voor een gezonde scherpte. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen de juiste kwaliteit leveren. Dit geldt voor zowel De Heus als voor de andere partijen.

Maatwerk is noodzakelijk om de bedrijfsdoelstelling van de varkenshouders te realiseren

Brijvoerinstallatie

Een varkenshouder behaalt alleen goede technische resultaten als ook de brijvoerinstallatie goed werkt. Een brijvoermachine is een complexe installatie. Er kan veel misgaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opslag en fysische kwaliteit van de producten, de hygiëne van de installatie en de technische werking van de installatie. Een goed rantsoen is een vereiste om goede resultaten met bijproducten te behalen. Daarnaast moeten de kwaliteit en de versheid van de producten goed zijn en moet de brijvoerinstallatie goed functioneren. Om dit te controleren hanteert De Heus de ‘Brij-Scan’. Dit is een methode waarmee het hele brijvoerproces, vanaf de opslag van de bijproducten, via het doseren en mengen ervan tot aan het uitdoseren van de voeders, onderzocht wordt. De nutritionisten nemen op diverse plaatsen monsters die in het laboratorium van De Heus worden geanalyseerd. Zij bekijken en beoordelen alle belangrijke processen. Regelmatig ontdekken zij dat de installatie niet goed functioneert. Soms kan dit makkelijk worden opgelost en soms is het ook lastig en kostbaar om het probleem te verhelpen.

Brij-Info

Een tiental jaren terug startte De Heus met het uitgeven van Brij-Info. Dit is een nieuwsbrief met afwisselende informatie over brijvoer. Het doel van Brij-Info is het informeren van klanten van De Heus en andere belangstellenden over de toepassing van bijproducten. De onderwerpen van Brij-Info
variëren van de beschikbaarheid van producten en de fysische kwaliteit tot aan aandachtspunten voor het inkuilen van CCM. Informatie die vaak direct toepasbaar is.

Duurzaamheid

Het voeren van vochtrijke bijproducten is een vorm van duurzaam ondernemen. Niet alleen worden hiermee reststromen benut voor de productie van voedsel. Ook is het niet nodig om vochtige producten te drogen of te verwerken. Dit bespaart energie. Nederlandse veehouders voeren relatief veel bijproducten, met elkaar 5,1 mln ton in 2009. Dit is mogelijk door de goede bedrijfsstructuur van de Nederlandse veehouderij en de grote kennis van bijproducten. Ondertussen hebben de vochtrijke voedermiddelen een onmisbare plaats verworven in de rantsoenen van de Nederlandse veehouderij.