Sturen op CO2 emissie

29 januari 2023
-
3 minuten

Nagenoeg alle zuivelverwerkers hebben het terugdringen van broeikasgasemissie hoog op de agenda staan. Een aantal partijen hebben dit ook al verwerkt in het uitbetalen van de melk. De emissie van de verschillende broeikasgassen (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O)) wordt uitgedrukt in grammen CO2-equivalenten per kilogram melk. Het is een optelsom van emissies die vrij komen bij de vertering in de koe, de mestopslag, de voederwinning, verbruikte energie en de aanvoer van producten (waaronder ook krachtvoeders).

Die totale optelsom van emissies wordt gedeeld over het aantal liters melk om de emissie per liter melk te bepalen. Dus als je de totale emissie met 10% zou weten te verlagen, maar als gevolg zakt ook de melkproductie met 10%, dan blijft de emissie per liter melk gelijk. Het komt hier aan op efficiëntie en goed vakmanschap.

Factoren die de CO2-emissie per liter melk verlagen:

• Hoge melkproductie en voerefficiëntie
• Hoge levensduur en minder jongvee
• Meer weidegang en weidegras opname
• Hoge kwaliteit ruwvoer
• Bemesten op maat
• Klaver i.p.v. kunstmest
• Groene stroom (mest vergisten / zonnepanelen)
• Aanvoer van producten met een lagere emissiefactor (zolang dit niet ten koste gaat van technisch resultaat)

Technisch resultaat blijft belangrijk of wordt zelfs nóg belangrijker. Focus dus eerst op maatregelen die je resultaat verhogen. Blijf de afweging maken of maatregelen die geld kosten, of de voerefficiëntie verlagen, zich voldoende terugbetalen.

Onze Rundveespecialisten denken graag met je mee!