Sturen op basis van kengetallen

01 oktober 2010
-
2 minuten

Dairy compass pro omvat de volledige technische administratie van een melkveebedrijf. U krijgt een compleet beeld van uw bedrijf, met slechts dertig kengetallen.

De melkveehouderij in Nederland kenmerkt zich door een enorme hoeveelheid technische en financiële kengetallen. Dit is een sterk punt van de melkveehouderij. Het helpt veehouders om de resultaten continu te monitoren en te verbeteren. Veel veehouders en specialisten gebruiken nu al dagelijks de cijfers van het monitoringsysteem Dairy Compass®. Met behulp van tankleveranties en melkcontrole houden zij de prestaties van de melkkoeien nauwlettend in de gaten. Financiële en bedrijfseconomische boekhoudingen, begeleidingssystemen van dierenartsen en managementprogramma’s zorgen voor een overvloed aan kengetallen. Dit maakt het niet eenvoudiger. De vraag is: welke kengetallen zijn praktisch en daadwerkelijk nuttig in de bedrijfsvoering? Het nieuwe Dairy Compass pro is hier het antwoord op. Met een beperkt aantal kengetallen krijgt u een volledig inzicht in de resultaten. Dertig kengetallen geven u een compleet beeld van de veestapel: productie, gezondheid en duurzaamheid van de melkkoeien en van de jongveeopfok.

Resultaten direct zichtbaar

Dairy Compass pro maakt voor ieder bedrijf een overzicht. Op één blad staat het resultaat van ieder kengetal per maand met het resultaat van dezelfde maand vorig jaar, een jaargemiddelde en de streefwaarden (de bedrijfsdoelstelling van een kengetal). De ‘pro’ in Dairy Compass pro staat voor professioneel en proactief. Dairy Compass pro is een praktisch middel om de resultaten op het bedrijf verder te verbeteren. Kortom, een professioneel middel voor praktijkgerichte melkveehouders. ‘Pro’ staat ook voor proactief.

Liever managen op basis van getallen dan op basis van een gevoel

Met Dairy Compass pro volgt u niet alleen de resultaten achteraf, maar werkt u ook met specifieke doelstellingen voor het bedrijf. De specifieke bedrijfsdoelstellingen of streefwaarden geven aan wat de minimale prestatie voor dat kengetal moeten zijn. Daardoor ziet u direct waar u moet bijsturen.

Kengetallen die ertoe doen

Melkveehouders met grote en groeiende bedrijven hebben juist de behoefte om op een eenvoudige en effectieve wijze inzicht te krijgen in de resultaten. Zij hebben veel belang bij een evenwichtige bedrijfsvoering en continuïteit. Immers, de arbeidsbehoefte moet vooral voorspelbaar zijn in hoeveelheid en verdeling in de tijd. Een gezonde veestapel en een gelijkmatig afkalfpatroon zijn essentieel om arbeidspieken te vermijden. Melken, voeren, kalvende koeien, droogzetten en groepen doorschuiven, zijn standaardhandelingen in de bedrijfsvoering geworden. Om dit proces op een bedrijf te sturen is het noodzakelijk hiervoor eenvoudige kengetallen te hebben, die direct inzicht geven in het bedrijfsproces.

Dairy Compass pro: inzicht in één overzicht!

Eén oogopslag

Dairy Compass pro biedt de kengetallen in één oogopslag. In het overzicht ‘Algemeen’ (1) staan kengetallen om het continue proces op het bedrijf te sturen. Op dit overzicht staan bijvoorbeeld het aantal melkgevende dieren, het percentage droge koeien en het aantal nieuwmelkte koeien met minder dan zestig lactatiedagen. Deze kengetallen helpen u bij het streven naar een continu proces en een gelijkmatige arbeidsbehoefte. Ook het nieuwe kengetal aantal eerste inseminaties (per maand) draagt bij aan de behoefte aan groepen van dezelfde grootte door het jaar heen. Daarnaast zijn kengetallen als vervanging, afvoer binnen dertig dagen na afkalven, afvoer na eerste lactatie en afvoer van dieren met meer dan één afkalving opgenomen. Deze kengetallen borgen een continue melkstroom op het bedrijf. In het overzicht ‘Productie’ (2) staan de productiecijfers van het bedrijf. Het afgeleverde melk-, veten eiwitpercentage per maand, ureum, tankcelgetal (hoogste per maand), jaarproductie, dagproductie per koe en het gemiddeld aantal lactatiedagen. De kengetallen rekenen met de daadwerkelijk afgeleverde en dus uitbetaalde melk. De insteek is bedrijfseconomisch en niet productietechnisch. In het overzicht ‘Gezondheid’ (3) ligt de nadruk op de gezondheid van de veestapel in het begin van de lactatie (tot zestig dagen na afkalven). De meeste arbeid op een melkveebedrijf is voor de koeien rondom afkalven. Zodra de droogstand en de opstart van de koeien goed onder controle is, blijkt arbeidsinvulling op bedrijven een gemakkelijke opgave. In deze kengetallen is ook meegenomen dat ‘duurzame koeien’ met meer lactaties een grote bijdrage leveren aan het economische bedrijfsresultaat, bijvoorbeeld in het kengetal productie per afgevoerde koe. Het vierde overzicht ‘Jongvee’ (4) gaat over de jongveeopfok. De kengetallen leeftijd van vaarzen bij afkalven, melkproductie van vaarzen en sterfte van kalveren jonger dan een jaar, zijn hierin opgenomen. Kortom, Dairy Compass pro biedt u een compleet inzicht in de resultaten van uw bedrijf en geeft direct aan waar mogelijkheden liggen om deze nog verder te verbeteren. De overdaad aan kengetallen is omgezet in een compact overzicht met streefwaarden.