Segmentatie van de vleeskuikenmarkt

10 april 2015
-
3 minuten

De markt van pluimveevlees met hogere welzijnseisen voor vleeskuikens is nog  een nichemarkt. Deze vraag kan groter worden ten gevolge van de door de retail  gemaakte afspraken. Hierdoor ontstaan verschillende segmenten in de markt. Naast  de keuze van het ras en managementsysteem is de keuze voor de juiste voeding van  belang. Door eigen onderzoek is De Heus in staat om voor elk segment in de markt  het juiste advies te geven.

Aanleiding

In 2013 zijn door verschillende ketenpartij en afspraken gemaakt om de productie van kippenvlees in Nederland te verduurzamen. Afspraken kwamen er op neer dat Nederlandse supermarkten zich verplichtten om vanaf 2020 alleen nog kip te verkopen die minimaal voldoet aan een serie nieuwe duurzaamheidskenmerken. Dit kan uiteindelijk betekenen dat een aanzienlijk deel van het binnenlandse productievolume in 2020 anders wordt ingevuld dan het reguliere kuiken. In eerste instantie werd de ‘Kip van Morgen’ als alternatief benoemd. De markt komt verder in beweging en supermarkten komen zelf met een eigen invulling om de verduurzaming in te vullen.

Eisen aan ras en voeding

De eisen voor de verschillende segmenten zijn gebaseerd op een aantal kenmerken zoals groei, bezetting, management en stalinrichting. Ten opzichte van de reguliere productie is een belangrijke eis dat de vleeskuikens minder snel groeien en langer gehouden worden. De eis voor de groei is niet hetzelfde voor de verschillende segmenten. Daarnaast wordt de bezetting ten opzichte van de traditioneel gehouden kuikens lager. Een overzicht van de eisen aan de verschillende programma’s is weergegeven in het overzicht gebaseerd op de huidige informatie.

Rassen

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de maximale groei is het nodig om traag groeiende rassen in te zetten. De verschillende fokkerijorganisaties hebben nieuwe kruisingen ontwikkeld om aan de eis van langzame groei te voldoen. Hubbard heeft hiervoor meerdere lijnen beschikbaar. Cobb heeft voor de Nederlandse markt de Cobb Sasso beschikbaar. Rowan Ranger is de verzamelnaam van de traaggroeiende lijnen van Aviagen.

Voeding

Er is veel onderzoek verricht en kennis aanwezig om de reguliere vleeskuikens op een juiste manier te voeren. We weten dat hierbij het nutriënt energie en de bouwstenen voor vlees, de aminozuren, belangrijk zijn. Door een juiste verhouding van deze nutriënten is een sturing op voeropname en groei met daarbij de opbrengsten van filet te voorspellen. Door de invulling van de nieuwe segmenten met nog relatief nieuwe onbekende kruisingen is de vraag of met de traditionele samenstellingen aan de eisen van de maximale groei voldaan kan worden. Reeds sinds 2012 zijn de eerste serie proeven uitgevoerd om de groei van de nieuwe genetica te modeleren. In deze serie proeven zijn de drie besproken rassen alle drie uitvoerig belicht. Naast groei en gewichten zijn in de onderzoeken de slachtrendementen onderzocht.

De resultaten zijn afhankelijk van de juiste combinatie van ras en voeding. Wij hebben deze kennis van de verschillende markten in huis

Resultaat voor een goed advies

Uit de onderzoeken met de verschillende rassen is gebleken dat het niet mogelijk is om met de traditionele samenstellingen aan de eisen te voldoen. De dieren blijken anders te reageren op de verhoudingen van energie en eiwit in het voer. De resultaten van de onderzoeken hebben er toe geleid dat voor de verschillende segmenten op maat gemaakte voersamenstelling zijn ontwikkeld. De combinatie van ras, management en voeding geven op dit moment in de praktijk de gewenste resultaten. Afhankelijk van de keuze die de pluimveehouder maakt, maakt de pluimveespecialist van De Heus een advies op maat.

Advies & planning

De kuikenplanning van De Heus heeft door de veelvoudige contacten in de markt de mogelijkheid om zowel bij de opzet van de eendagskuikens als de afzet van vleeskuikens een rol te spelen. Dit geldt in het bijzonder voor de vermarkting van reguliere vleeskuikens, maar ook voor kuikens uit alle andere segmenten. Dit is onafhankelijk van de keuze die door de ondernemer gemaakt wordt. De markt voor vleeskuikens is in beweging. Nieuwe segmenten ontstaan en we spelen hier op in. Een belangrijke kanttekening is dat met de reguliere productie in Nederland, volledig in overeenstemming volgens wet- en regelgeving, nog steeds beter en efficiënter dan in het buitenland voor dezelfde markt wordt geproduceerd.


NB: klik op de afbeelding om tabel met kenmerken te bekijken