Rust, reinheid en regelmaat

24 april 2013
-
2 minuten

De ondernemers Wim (52) en Adrie Veldhuizen (50) streven met een niet te grote bedrijfsomvang naar optimale productieomstandigheden. In deze bedrijfsreportage aandacht voor de voederwinning op Groot Overhorst en de rol van GrasPlusmeststoffen van De Heus.

Sinds 2009 boeren Wim en Adrie Veldhuizen op Groot Overhorst in Voorthuizen. Ze maakten vanwege uitbreiding van industrie en natuur in Barneveld de overstap van een traditioneel bedrijf met een grupstal naar dit moderne bedrijf. Wim en Adrie hebben het keurig voor elkaar; belangrijke kenmerken van hun bedrijfsvoering zijn rust, reinheid en regelmaat. ‘We beleven er plezier aan met ons vee bezig te zijn en tot resultaten te komen. We vinden het belangrijk om elke koe afzonderlijk in de gaten te kunnen houden’, zegt Adrie. De ondernemers streven naar optimale productieomstandigheden met een niet te grote bedrijfsomvang. In de nieuw gebouwde stal is plaats voor tachtig melkkoeien en tachtig stuks jongvee. De Lely robot melkt maximaal zestig melkgevende koeien, die gemiddeld 2.000 kg melk per dag geven. Momenteel produceren de koeien 34 kg melk per dag in 3,2 melkbeurten. Op jaarbasis resulteert dit in een productie van 10.600 kg melk per koe met 4 procent vet en 3,32 procent eiwit.

Optimaal graslandbeheer

Er is totaal 47 ha grond beschikbaar, 42 ha hiervan is grasland. Met een optimaal graslandmanagement en maatwerk met GrasPlus-meststoffen zorgt Wim het jaar rond voor goed kuilgras voor de melkkoeien.

De Heus staat voor ons voor oplossingsgericht, correct en betrouwbaar

De zandgrond heeft een stikstofleverend vermogen (NLV) van gemiddeld 125 kg per hectare en een matig zwavelleverend vermogen (SLV). Wim: ‘Voor de eerste snede bemest ik met de zodenbemester met 26 kuub drijfmest en 350 kg GrasPlus 14500, de specifiek gecreëerde meststoffenlijn van De Heus. In één werkgang wordt zo voldoende stikstof, zwavel en natrium verstrekt die zorgen voor een goede opbrengst met een goede voederwaarde.’ Meerjarig onderzoek van De Heus toonde het nut aan van zwavelbemesting op zand-, veen- en kleigrond. Dit geeft hogere drogestof opbrengsten met dezelfde gehalten aan VEM en ruw eiwit per kilogram droge stof. Ook blijkt uit meerjarenproeven van De Heus dat gedeelde natriumgiften over het groeiseizoen betere resultaten geven. Wim: ’De tweede snede bemesten we met twintig kuub drijfmest en met GrasPlus 14500, omdat gebleken is dat zwavel ook voor de tweede snede duidelijk bijdraagt aan een hogere opbrengst met een beter aminozurenpatroon. En natrium is van belang voor de smakelijkheid van het gras. De derde en vierde snede ga ik dit jaar bemesten met GrasPlus Selenium om zodoende het seleniumgehalte voor het weidend jongvee op een hoger peil te brengen.’

Volledig rantsoen

‘In het voorjaar 2012 kon ik pas op 17 mei starten met maaien’, vertelt Wim. ‘Dit resulteerde in een graskuil met 868 VEM en 147 gram ruw eiwit. De mineralengehalten zijn 2,2 gram natrium, 35,6 gram kali en 2,9 gram zwavel.’ Het voer wordt op Groot Overhorst elke namiddag met de mengwagen voor de koeien gebracht en bestaat per koe uit 9 tot 10 kg droge stof kuilgras, 15 kg snijmais en 1 tot 1,5 kg sojaschroot. De mineralenvoorziening is geregeld met 100 gram Bestermine Complex en 80 gram krijt. In de robot en via het Lely Cosmix krachtvoerstation krijgen de koeien 20 kg krachtvoer per 100 kg melk. Momenteel krijgen ze een mengsel van de productiebrokken MaisPower en MaisSolide. ‘De eerste honderd dagen van de lactatie vervangen we drie kilogram van de productiebrokken door Impulsbrok. De structuurvoorziening luistert heel nauw en daarom laden we, afhankelijk van de structuurwaarde van de kuil, altijd een halve tot een hele kilogram gedorst hooi per koe in de mengwagen’, zegt Wim. Een tekort aan structuur geeft volgens hem snel 0,2 tot 0,5 minder melkbeurten per koe per dag.

Vertrouwde snijmais

Op Groot Overhorst hebben ze dit jaar 5 ha bestemd voor snijmais met het vertrouwde ras Salgado. Bij de snijmaisteelt wordt 40 kuub drijfmest toegepast, de loonwerker zaait en dient in de rij vloeibare kunstmest toe. Wim: ‘Het is de bedoeling om breedwerpig 300 kg MaisPlus kunstmest per hectare te strooien om in een werkgang de gewenste aanvulling met stikstof, kali en zwavel te verstrekken. Voor een hoog (bestendig) zetmeelgehalte wordt gestreefd naar een drogestofgehalte van 36 tot 38 procent van de snijmais.’ ‘Wat onze voederwinning betreft, we kunnen prima overweg met onze adviseur van De Heus. De Heus staat voor ons voor oplossingsgericht, correct en betrouwbaar. Deze kernwoorden passen prima bij onze bedrijfsfilosofie’, besluit Adrie.