Risicoprofiel brijvoerrantsoenen. Met juiste keuzes is een hoger rendement te behalen

16 mei 2019
-
3 minuten

Het voeren van bijproducten is een manier om het saldo te verhogen. Het werkt alleen als je de risico’s goed weet in te schatten en de juiste keuzes maakt. De wisselende samenstelling van de bijproducten en de viscositeit van de brij hebben bijvoorbeeld effect op de resultaten. In dit artikel laten we zien waar je op moet letten, zodat je de juiste keuzes kunt maken.

De laagste voerprijs

Veel brijvoerbedrijven hebben als doelstelling het verlagen van voerkosten. Bijproducten verla­gen door hun prijs nu eenmaal de kostprijs van het rantsoen. Het ene bij­product doet dat meer dan het andere, maar hoe meer je van een bijproduct opneemt, hoe lager de rantsoen­prijs en hoe lager de voerkosten. Dat lijkt bijna een wetmatigheid. Aan de andere kant zie je dat de groei van de dieren op brijbedrijven gemiddeld genomen net onder de groei op droogvoerbedrij­ven ligt. Als de keus voor een bepaald bijproduct en de hoeveelheid daarvan gerelateerd is aan de voeropname en daarmee aan de groei op een bedrijf, dan rijst de vraag of de laagste voerprijs wel altijd de verstandigste keuze is.

Wat kost de variërende samenstelling?

Bijproducten hebben een variatie in samen­stelling en smaak. Als de opname van de varkens tijdelijk zakt als gevolg van een afwijkende smaak of omzettingen in een nieuw geleverde vracht, dan heeft dit effect op het resultaat van het bedrijf. De dieren vreten dan tijdelijk iets onder de ingestelde curve en gaan vervolgens weer door.

''Laat niet alleen rantsoenprijs leidend zijn''

Maar wat kosten die paar dagen verlaagde voer­opname? In tabel 1 is te zien dat een week 20% onder curve voeren, per aanwezig varken een gemiddeld groeiverlies geeft van 1,78 kilogram. Bij 5.000 vleesvarkens betekent dit een voerwinstverlies van bijna € 4.000,­-.

Viscositeit van de brij

We weten dat een hoge viscositeit proble­men kan geven met de verpompbaarheid, uitstroom in de trog en opnamecapaciteit van de dieren. De makkelijkste manier om dit op te lossen is de drogestof van de brij te verlagen. We blijven dan in staat om het goedkopere rantsoen te voeren en de voerkosten te drukken. De keerzijde van de medaille is dat de mestkosten stijgen. In tabel 2 is een rekenvoorbeeld te zien. Doordat het rantsoen een procent natter is (de drogestof wordt teruggebracht van 25% tot 24%) stijgen de mestkosten. Om deze extra mestkosten te compenseren zou het rantsoen € 0,37 per 100 kilogram goedko­per moeten worden. Maar dat is lang niet altijd overal het geval.

tabel 1: Effect van verlaagde voeropname
 

Laat kosten niet leidend zijn

Met het voeren van brij heb je de mogelijk­heid om de voerkosten te drukken. Maar laat je daarbij niet misleiden door alleen naar de voorkant te kijken. Het is niet alleen de voer­prijs of de voerwinst, maar ook het saldo onder de streep na aftrek van alle kosten dat bepaalt hoe rendabel jouw bedrijf is en of je de juiste keuzes hebt gemaakt.

tabel 2: Extra mestkosten drogestof