Nieuwe voerstrategie, meer melk

01 juli 2015
-
2 minuten

Het ‘nieuwe melken’ zonder melkquotering geeft mogelijkheden om input (voer) en output opnieuw te optimaliseren op uw bedrijf. De Heus heeft in 2014 al uitgebreid praktijkonderzoek gedaan naar de beste voerstrategie nu meer melk per koe en per bedrijf geleverd kan worden.

De belangrijkste vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: hoe voer ik mijn koeien als de melkprijs relatief laag is (€ 0,30 per kilo), en hoe voer ik mij n koeien als de melkprijs hoog is (€ 0,40 of hoger per kilo)? Om de juiste afweging te maken, is een aantal cijfers van het bedrijf noodzakelijk om te weten. De juiste beslissing kan alleen worden gemaakt op basis van de ruwvoerprijs per 100 kilogram drogestof, de krachtvoerprijs per 100 kilogram, de melkprijs per 100 kilogram en de rantsoenefficiëntie van de melkkoeien.

Juiste voerstrategie

De rantsoenefficiëntie blijkt een belangrijke factor te zijn in het maximaliseren van het saldo melkopbrengst minus voerkosten per koe per dag. In 2014 is door De Heus praktijkonderzoek gedaan op het onderzoeksbedrijf van de familie Reijnders te Zeewolde. Het doel was om een voerstrategie van veel melk per koe per dag met een hogere krachtvoergift per koe per dag te vergelijken met een sober rantsoen met een lagere krachtvoergift (zie tabel 1). Vóór 1 april werd vooral gekeken naar het saldo (melkopbrengst minus voerkosten) per 100 kilo meetmelk. Tussen beide strategieën verschilt dit niet sterk.


Tabel 1: Resultaten praktijkonderzoek met een hogere en een lagere krachtvoergift

Hoger saldo per koe per dag

Nemen we de actuele situatie in ogenschouw, dan is fors meer geld per koe per dag te verdienen met een voerstrategie die zorgt dat een koe goed op de norm gevoerd wordt en persistent melk blijft produceren. Uit de resultaten blijkt immers dat het saldo per koe per dag € 1,78 hoger ligt bij een voerstrategie met een hogere krachtvoergift per koe per dag. Voor een veestapel met 80 melkkoeien wordt het saldo melkopbrengst minus voerkosten met € 50.000,- per jaar op een bedrijf verhoogd. Deze resultaten worden ook bevestigd in de praktijk. De belangrijkste factor voor een hoger saldo is een hoge rantsoenefficiëntie. Deze wordt bereikt door een veestapel die continu een laag aantal lactatiedagen heeft. Het sturen op het aantal ‘dagen in lactatie’ is daarom essentieel en zou gemiddeld onder 190 dagen moeten blijven. De veestapel verbruikt hierdoor meer voer (iets meer ruwvoer en met name meer krachtvoer), waardoor de rantsoenkosten per dag toenemen (+ € 0,78 per koe per dag). Deze meer voermelkstrategie geeft hierbij echter ook een meer melk en dus een fors hogere melkopbrengst (meer verse koeien in de veestapel), waardoor de meeropbrengsten veel meer toenemen (+ € 2,56 per koe per dag) dan de de meerkosten (+ € 0,78 euro).

Meer voer-melkstrategie

Gaan we nog een stap verder, dan blijkt op veel bedrijven dat de genetische potentie van de veestapel zeker niet de limiterende factor is om meer melk te produceren. Met veilige voeders, zoals Stabiel, Solide en Booster, kan nog een extra plus op de melkgift per koe per dag worden gerealiseerd. Koeien rond 30 à 40 dagen na afkalven, kunnen nog verder doorstijgen in melk en laten vervolgens een veel persistentere productiecurve zien. De specialisten en handelaren van De Heus informeren u graag hoe deze meer voer-melkstrategie werkt. Een plus van 1.000 kilo melk in 305 dagen is hierbij geen uitzondering!

Rantsoenefficiëntie bepaalt dagsaldo

Het saldo per koe per dag is een belangrijk economisch kengetal. Voldoende krachtvoer per koe per dag verstrekken is absoluut economisch verantwoord omdat dit, onder voorwaarde dat de rantsoenefficiëntie goed is, een hoger saldo op bedrijfsniveau geeft. Ook onder de actuele omstandigheden met een melkprijs van plus minus € 32,- per 100 kg en een ratio van melk-voerprijs van ongeveer 1 is een hoger saldo per koe per dag te realiseren. De meer voer-melkstrategie geeft bij een hoge rantsoenefficiëntie een hoger saldo per koe per dag.