Nieuwe emissienormen Ammoniak

28 december 2015
-
2 minuten

Agra-Matic B.V. heeft zich de afgelopen maanden een aantal nieuwe regelingen eigen gemaakt om u van een passend advies te kunnen blijven voorzien. Verschillende landelijke regelingen zijn ingevoerd of gewijzigd, met name op het gebied van ammoniakemissie.

Dit heeft de nodige gevolgen voor vergunningverlening. In dit artikel proberen we u wegwijs te maken in de wijzingen van het Besluit Huisvesting en de Regeling Ammoniak en Veehouderij en wat voor gevolgen dit kan hebben voor uw bedrijf.

Per diercategorie vastgelegd

Eerst een uitleg over de verschillende regelingen. In het Besluit Huisvesting is de maximale emissiewaarde voor ammoniak vastgelegd. Per diercategorie is een norm vastgelegd waar eventueel middels intern salderen aan voldoen moet worden. Alleen biologische bedrijven zijn hiervan uitgezonderd. Daarnaast hebben we de Regeling Ammoniak en Veehouderij. Hierin is per diercategorie en per huisvestingssysteem vastgelegd wat de ammoniakemissie is.

Wijziging Besluit Huisvesting in Besluit emissiearme huisvesting (Beh)

Per 1 augustus 2015 geldt het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Het vervangt het oude Besluit Huisvesting. Behalve maximale emissiewaarden voor ammoniak zijn nu ook maximale emissiewaarden voor fijn stof opgenomen voor legkippen, vleeskuikens, kalkoenen en eenden. Voor de fijnstof normen geldt dat deze alleen van toepassing zijn op stallen die zijn opgericht na 30 juni 2015. Onderoprichting wordt verstaan: nieuwbouw, vervanging of uitbreiding van een stal. Verder is gewijzigd dat de oprichtingsdatum van een stal bepalend is voor de toegekende maximale emissiewaarde voor ammoniak. In de tabel zijn per diercategorie de oude en nieuwe toegekende maximale emissiewaarde inzichtelijk gemaakt, inclusief de datum waarop ze van toepassing zijn. Kolom C is alleen van toepassing op IPPC bedrijven. Dat zijn bedrijven met meer dan 900 zeugen of 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee.

Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)

Op 1 augustus 2015 is ook de RAV gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen houden een verhoging in voor enkele huisvestingssystemen voor rundvee, vleesvarkens en gespeende biggen. Deze waarden zijn aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Verder is het onderscheid tussen beweiden en permanent opstallen voor melk- en kalfkoeien vervallen. Voor beide systemen geldt één norm van 13 kilogram. Daarnaast is het verschil in ammoniakemissie in relatie tot de beschikbare dieroppervlaktes bij gespeende biggen (0,35 m2/dier) en vleesvarkens/ opfokzeugen (0,8 m2/dier) opgeheven. Nu geldt één norm per huisvestingssysteem ongeacht het leefoppervlak. Dit is ten gunste van bedrijven die bijvoorbeeld produceren onder het Varken van Morgen of het Beter Leven keurmerk, waarbij een groter leefoppervlak gehanteerd wordt.

Wat nieuw is in de RAV is de mogelijkheid voor het toepassen van voer- en managementmaatregelen. Dit levert een reductie op van ammoniak. Echter, dit mag niet worden toegepast om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting, maar wel om ammoniak te reduceren bij een aanvraag Natuurbeschermingswet. Maatregelen die onder andere vermeld staan, zijn beweiden voor melkkoeien, snijmaïs silage voeren bij vleeskuikens en toepassen van eiwitarmer voer bij varkens.

Mocht u vragen hebben over deze regelingen of andere zaken dan kunt u contact opnemen met Agra-Matic B.V.