Meer voeren en meer melken levert extra rendement op

21 oktober 2015
-
3 minuten

Elke kilogram en euro telt mee. Binnen de melkquotering waren we vooral gewend om te kijken naar saldo per 100 kg meetmelk. Het hoogste saldo realiseren met een rantsoen dat een krappe vet-eiwitverhouding in de melk opleverde en scherpe voerkosten per 100 kg meetmelk. Het eiwitpercentage in de melk ten opzichte van het vetpercentage was hierbij vooral belangrijk voor de opbrengsten. Immers, eiwit wordt goed betaald en hoe meer eiwit geleverd wordt binnen het totaal aantal geleverde kilogrammen vet, betekent een hoger inkomen. Hoe kunnen we na het melkquotum sturen in extra inkomsten? Hoe beïnvloeden kilogrammen melk, vet- en eiwitpercentage in de melk op dit moment uw inkomen?

Passende voerstrategie

Om meer inzicht te krijgen in deze zogenoemde elasticiteit van extra melk, hoger vet en/of hoger eiwit in de melk, worden enkele voorbeelden doorgerekend. Uitgangspunt hierbij is de gemiddelde afgeleverde gehalten aan de fabriek in Nederland van het afgelopen jaar. Dit betreft 4,41% vet, 3,47% eiwit en 4,51% lactose. De uitbetaalde melkprijs van januari tot en met augustus is gemiddeld € 31,25 (is 75% van de melkprijs van vorig jaar in dezelfde periode, € 41,41).

In de berekeningen nemen we als uitgangspunt (strategie 0) een bedrijf met 80 melkkoeien met een 305-dagen melkproductie van 9.000 kg en de gemiddeld afgeleverde gehalten. De opbouw van de melkprijs van € 32,00 per 100 kg bestaat uit vet van € 2,62 per %, eiwit € 5,21 per % en lactose € 0,53 per % (zie tabel 1).

Tabel 1: Opbouw van de melkprijs met gemiddelde afgeleverde gehalten

Vervolgens wordt gekeken naar verschillende strategieën (1 t/m 4) ten opzichte van het uitgangspunt (strategie 0). In strategie 1 wordt de gemiddelde productie per koe per dag op 29,5 kg melk gehouden, maar verhogen we het vetpercentage met 0,20% tot 4,61% vet. Dit geeft een extra jaaropbrengst van plusminus € 4.500,- voor het bedrijf. In strategie 2 blijft ook de dagproductie per koe gelijk, maar wordt het eiwitpercentage met 0,15% verhoogd tot 3,62% eiwit. Dit levert het bedrijf ruim € 6.700,- per jaar op. Strategie 3 is gericht op meer melk per koe per dag. Ten opzichte van de uitgangssituatie is de productie per koe gestegen met 2 kg, van 29,5 kg naar 31,5 kg per koe per dag. De gehalten (vet en eiwit) worden in strategie 3 lager ingeschat als gevolg van een verdunning van de melk bij meer liters. Ondanks deze lagere gehalten geven de extra kilogrammen melk per koe per dag een aanzienlijk hogere jaaropbrengst op het bedrijf, namelijk € 11.700,- meer dan bij de uitgangssituatie. In strategie 4 is het bedrijf in staat om meer te melken, maar ook om de gehalten ten opzichte van de uitgangssituatie op peil te houden. In de situatie met 2,5 kg meer melk per koe per dag en gelijk blijvende gehalten aan vet en eiwit, komen de meeropbrengsten uit op maar liefst € 23.500,- per jaar (zie tabel 2).

Tabel 2: Strategieën en meeropbrengst per bedrijf per jaar

Stijging BSK door ‘meer melk-voeren strategie’

Groeien in meeropbrengsten per jaar op het bedrijf kan. Sinds 1 april 2015 is De Heus gestart met de ‘meer melk-voeren strategie’. Veel bedrijven passen deze strategie toe door intensiever te voeren met voersoorten zoals de Stabiel, de Solide en de Booster. Analyse van resultaten laten op deze bedrijven een stijging van de Bedrijfsstandaardkoe (BSK) zien van 2,5 tot maar liefst 5 punten, met op de meeste bedrijven vergelijkbare gehalten aan vet en eiwit (zie grafiek 1).

Grafiek 1: BSK Lactatietraject (bedrijf)
Dit kunt u verwachten bij de ‘meer voer -melken strategie’: vergelijkbare gehalten in de melk, koeien die tussen de 30 en 60 lactatiedagen doorstijgen naar een hoger pr oductieniveau en persistenter in productie blijven.

Deze extra productie vergt ook meer drogestofopname van de koeien. Vergelijking van het uitgangspunt ten opzichte van strategie 4 geeft 2,5 kg meer melk per koe per dag. Met een rantsoenefficiëntie van 1,4 zou hiervoor ongeveer 1,8 kg drogestof meer voer nodig zijn. Als de kosten van 1 kg drogestofvoer (ruwvoer en krachtvoer) € 0,20 kost, zijn de extra kosten per koe per dag € 0,36. Het extra saldo per koe per dag is dan € 10,25 - € 9,44 - € 0,36 = € 0,45, zodat per jaar € 13.140,- overblijft. Ook als de extra 1,8 kg drogestof volledig wordt ingevuld door krachtvoer blijft een behoorlijk positief saldo over. Want 1,8 kg drogestof = 2 kg krachtvoer x € 0,28 = € 0,56 per koe per dag aan extra voerkosten. Het saldo per koe per dag wordt dan € 10,25 - € 9,44 - 0,56 = € 0,25 per koe per dag, waardoor per jaar € 7.300,- extra wordt verdiend. Zelfs bij een relatief lage melkprijs zorgt de ‘meer melk-voeren strategie’ voor groei aan opbrengsten op uw bedrijf. Vraag uw specialist of handelaar naar de mogelijkheden van een hoger rendement op uw bedrijf.