Is investeren in hycare rendabel voor jouw bedrijf? - Hoger rendement mede dankzij slimme voerstrategie

05 oktober 2018
-
3 minuten

Een aantal jaar geleden is het HyCare-concept voor vleesvarkens geïntroduceerd door MS Schippers. Om te kijken hoe goed dit concept in de praktijk werkt, heeft De Heus het samen met MS Schippers drie jaar in de praktijk getest. De resultaten zijn boven verwachting goed.

Wat is HyCare?

HyCare is een concept waarbij varkens worden gehouden met veel aandacht voor hygiëne en waterkwaliteit, zodat er betere resultaten behaald kunnen worden. Door de gezonde leefomgeving hebben de dieren minder last van ziektes en stress en krijgen ze een betere weerstand. Dat leidt tot een forse daling van antibioticagebruik. Uitein­delijk houden de dieren meer energie over om te groeien waardoor de resultaten verbeteren.

In de praktijk

Het concept heeft indertijd opzienbarende resultaatverbeteringen opgeleverd in het onderzoekscentrum De Raamloop. De situa­tie op een onderzoekscentrum is echter niet gelijk aan een praktijksituatie. Daarom heeft De Heus een grootschalig vervolgonderzoek gedaan. Drie praktijkbedrijven met vlees­varkens zijn drie jaar geleden omgebouwd naar de HyCare­normen en daarna intensief gevolgd. Na de ombouw werden er biggen van dezelfde vermeerderaar en genetica ingezet om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken.

Onbeperkt voeren voor lange staarten

Omdat in de toekomst de vraag naar varkens met lange staarten mogelijk groter wordt, is ervoor gekozen om ook daar in dit onder­zoek aandacht aan te besteden. De varkens werden onbeperkt gevoerd. Deze manier van voeren zorgt namelijk voor minder onrust en stress, waardoor de kans op staartbijten kleiner wordt. Het bleek dat gezonde biggen onder HyCare­omstandigheden met onbe­perkte voedering een hogere voeropname hadden. Dit lag 10 tot 20% hoger dan onder normale omstandigheden. Het leidde echter ook tot een hogere voederconversie.

Andere voersamenstelling

Door de hogere voeropname en verbe­terde gezondheid hebben HyCare­varkens minder behoefte aan nutriënten die nor­maal gesproken nodig zijn om de weerstand op peil te houden. Daarom is het voer inhoudelijk aan de nieuwe situatie aangepast. Doordat het vooral om een vermin­dering van dure nutriënten ging, leidde dit tot een flinke verlaging van de voerprijs. Dit vertaalde zich uiteindelijk in lagere voerkosten per kilo­gram groei en een aanzien­lijke verbetering van de groei per dag (850 tot 950 gram).

Voerwinstverbetering tussen 7 en 15%

Nu we met HyCare drie jaar ervaring hebben in de praktijk, kunnen we zeggen dat de vaste en variabele kosten van het HyCare­concept ruimschoots gecompenseerd worden door de hogere opbrengsten. Dit komt door de financiële voordelen van de lagere voerkosten per kilogram groei en de verbete­ring van de groei per dag.

Verdere uitbouw HyCare voor biggenopfok

De kwaliteit van biggen wordt steeds belangrijker in de zeugenhouderij. Daarom is er op het onderzoekscentrum de Raamloop een jaar geleden een proef gestart met HyCare­biggenopfok. Van meerdere vermeerderaars zijn speenbig­gen ingezet en nadien vergeleken met de resultaten op het zeugenbedrijf. Ook hier zien we grote verschillen, zoals bij een proef waarbij alle speenbiggen individueel zijn gewogen. Opvallend was dat de lichtste biggen met een speengewicht VoorNavan tussen de 4,5 en 5,5 kilogram, die een goede gezondheid hadden en volgens HyCare waren opgefokt, in de vleesvarkens fase toch 900 gram groei haalden.

''Biggenkwaliteit wordt steeds belangrijker in de zeugenhouderij''

Voor € 0,25 per big ombouwen naar HyCare

De mooie resultaten met HyCare in de biggenopfok hebben De Heus Voeders doen besluiten om ook daarmee verder te gaan in de prak­tijk. Afgelopen maanden is een opfoklocatie met 5.200 biggenplaatsen omgebouwd tot HyCare­lo­catie. En omdat er in de biggenopfok meer kunst­stof dan beton wordt toegepast, zijn de coatingkosten relatief gezien lager dan bij de vleesvarkens. De investering in HyCa­re ­biggenopfok komt hierdoor uit op € 0,25 per afgeleverde big.

Bigkwaliteit verbeteren

Het HyCare­concept is niet op elk bedrijf toepasbaar, maar voor heel wat bedrijven loont het de moeite om het serieus te over­wegen. Heb je plannen en wil je meer weten over HyCare? Neem contact op met onze varkensspecialist, of kijk eens naar de YouTube filmpjes van overgeschakelde klanten van De Heus.

 
Maarten Bouwheer