Groeimogelijkheden bieden kansen

01 oktober 2010
-
2 minuten

De familie Schotanus woont en werkt sinds 1998 op het bedrijf in het Friese Haule en  is hier vanwege de uitbreidingsmogelijkheden neergestreken. Bauke Schotanus en zijn  ouders lieten een melkveebedrijf in Harich (Fr) achter. De uitbreidingsmogelijkheden van  dit pachtbedrijf waren gering, mede door de aanleg van een golfbaan. Het bedrijf in Haule  bood alle mogelijkheden tot groei.

In 1998 had dit melkveebedrijf 32,5 ha grasland. Er stond een ligboxenstal (60 ligplaatsen) en een jongveestal (20 ligplaatsen). Bauke en zijn ouders begonnen hier met een melkquotum van 400.000 kg melk. In 2003 ging Bauke in maatschap met zijn ouders. Nadat Baukes vader in 2006 op jonge leeftijd overleed, kwamen Bauke, Karin en Baukes moeder er met hun drieën voor te staan. Sindsdien is Bauke zelfstandig melkveehouder. Doordat de familie Schotanus er in de loop van de jaren steeds meer melkquotum en land bij had gekocht, werd de arbeidsdruk hoger en raakten de stallen overvol. Om de werkdruk te verlagen, bouwden de ondernemers in 2007 een 2 x 10 zij-aan-zijmelkstal en werd in 2009 de bouw van de ligboxenstal afgerond. De stal (1+4+1) heeft 130 ligboxen en twee voerpaden.

Hoge arbeidsdruk

Bauke verzorgt de koeien en pinken en doet het landwerk. Op kuil- en maïshakselen na wordt alles met eigen mechanisatie gedaan. Karin verzorgt de kalveren en helpt Bauke waar nodig. Door de uitbreiding in hectares en melkquotum neemt de arbeidsdruk weer toe. Bauke: ‘Deze omvang hadden we in Harich niet kunnen realiseren. Om al het werk op een acceptabele manier rond te zetten, zijn we zeer tevreden met de hulp van buurjongen Bart en de onlangs aangeschafte kalverdrinkautomaat en mestrobot. Naast minder arbeid leveren deze investeringen ook arbeidsvreugde op.

Investeringen leveren naast minder arbeid ook arbeidsvreugde op

We hebben minder problemen bij de kalveren en minder klauwproblemen.’ Onlangs verving Bauke de blokkendoseerwagen door een voermengwagen, zodat hij de koeien precies kan voeren wat berekend is. Dit levert volgens Bauke een nog gezondere veestapel op, waardoor de levensduur en de melkproductie omhoog gaan. In aansluiting hierop besloten Bauke en Karin vorig jaar om de koeien het jaar rond binnen te houden.

TopLac Droogstandsplan

Tot een jaar geleden waren melkziekte en vruchtbaarheid op dit bedrijf een groot probleem. De droge koeien en de drachtige pinken werden in een groep gehuisvest. De reden hiervoor was dat er geen watervoorziening was voor een tweede groep. Het rantsoen bestond alleen maar uit een latere snede kuil. Na het afkalven kwamen de verse koeien bij de melkkoeien. Met behulp van het TopLac Droogstandsplan veranderden er een aantal zaken. Er werd een extra watervoorziening aangelegd, waardoor er twee droogstandsfases gemaakt konden worden, de herstelfase (eerste vier tot zes weken droogstand) en de voorbereidingsfase (laatste twee weken droogstand). In deze laatste fase wordt de TopLac droogstandsbrok gevoerd. Verder wordt er gedurende de hele droogstand Bestermine Vitaal gevoerd. ‘Deze veranderingen in de droogstand werpen hun vruchten af’, zegt Bauke blij. ‘Ik heb nu veel minder koeien met melkziekte, de nageboorte komt er goed af en hierdoor starten de koeien veel beter op.’ Bauke wil de komende jaren alles optimaliseren, meer melk afleveren en de stal optimaal benutten. Daarnaast denken en dromen hij en Karin over een nieuw huis.