Emissiearm vloersysteem

29 oktober 2015
-
3 minuten

Wekelijks worden de rundvee-adviseurs van Agra-Matic benaderd met de vraag welk emissiearm vloersysteem het beste beloopbaar is en welk vloersysteem de meeste zekerheid geeft gedurende de komende 20 jaar op onder andere milieugebied.

Verordening stikstof door provincies

Een vraag die niet meteen te beantwoorden is en sterk afhankelijk is van de ondernemer, is zijn specifieke bedrijfssituatie en zijn bedrijfsvisie. Met dit artikel proberen we hier een kleine toelichting op te geven. Naast de eerdergenoemde ondernemerafhankelijke aspecten zijn er ook aspecten vanuit de overheden waar rekening mee moet worden gehouden. Eén van die overheden zijn de provincies. Meerdere provincies hebben al een verordening stikstof opgesteld. Dit betreft bovenwettelijk beleid en de verwachting is dat meerdere provincies deze verordeningen ook gaan volgen. Zoals in de tabel vermeld kunt u zien dat het beleid van bijvoorbeeld de provincie Brabant gericht is op minimaal 40% ammoniakreductie bij melkkoeien die worden beweid en minimaal 70% ammoniakreductie bij melkkoeien die permanent worden opgestald. De in de tabel vermelde streefemissies (5,7 kg bij beweiden en 3,3 kg bij opstallen) die bij de streefdatum van 1 januari 2028 moeten worden bereikt, geven duidelijk aan dat er, als het aan de overheid ligt, nog vele innovaties moeten plaatsvinden om de ammoniakemissie in de (nabije) toekomst verder te verlagen. Mogelijk kan het verhogen van de huidige traditionele normen, waar ook over wordt gesproken, ook nog perspectief bieden en het behalen van de gestelde emissies.


Verordening stikstof en Natura 2000 noord Brabant 2013. *De streefreductie van 40% geldt ook voor de biologische melkveehouderij gezien verplichte weidegang. De CvD adviseert specifiek voor strooiselstalsystemen.

Erkende vloersystemen

Op de lijst Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) staan op dit moment 26 vloerensystemen voor de melkveehouderij die erkend zijn en toegepast mogen worden. Deze systemen zijn als volgt in te delen:
» 4 soorten ammoniakreducerende roostervloerensysteem
» 16 soorten ammoniakreducerende dichte vloeren met versnelde gierafvoer en afdichting van de mestkelder
» 1 vloer waarbij een dichte vloer en een roostervloer zijn gecombineerd
» 1 luchtwassysteem
» 4 verouderde niet meer toegepaste vloersystemen

Er zijn nog maar enkele vloeren definitief gemeten, veel vloeren hebben nog een voorlopig karakter op de RAV-lijst. Enkele vloeren lijken gunstig uit te komen ten opzichte van de voorlopige emissiefactor, andere blijken minder effect te hebben dan berekend. Mogelijk wordt het vanaf 1 januari 2015 verplicht om ook bij weidegang ammoniakarme vloeren toe te passen. De investering in ammoniakarme vloeren is sowieso verplicht als u gebruik wilt maken van de fiscale voordelen binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Aanvullende maatregelen

Bij de keuze voor de vloer zijn er ook nog een aantal andere maatregelen waar rekening mee moet worden gehouden. Zo worden bijvoorbeeld mestbehandelingssystemen of toevoegingen aan de mest tot op heden niet erkend. Het toepassen van een luchtwasser is mogelijk een goede aanvulling, mits dit maatschappelijk wordt geaccepteerd. Een open stal lijkt een randvoorwaarde om deze systemen geaccepteerd te krijgen. U kunt een luchtwasser combineren met een emissiearme vloer, dit kan mogelijkheden bieden om uw bedrijf verder te ontwikkelen binnen een ammoniakplafond.

Beoordeling loopgedrag melkkoeien

Ervaringen van gebruikers geven aan dat de meeste op de markt zijn de vloeren redelijk tot redelijk goed beloopbaar zijn voor de melkkoeien. Voor een juiste keuze van een vloer adviseren wij u om veel gebruikers van emissiearme vloeren die al meerdere jaren in gebruik zijn te bezoeken en plan dit bezoek aan de stal ook in een warme, droge periode. Neem twee tuinstoelen mee en neem de tijd om het loopgedrag van de melkkoeien te beoordelen of blijf gewoon een uur lang aan het voerhek staan. Maak indien mogelijk ook een video van het loopgedrag en bekijk dit later nog eens als u meerdere vloeren heeft gezien.

Innovatie op maat

Naar aanleiding van ervaringen van enkele grotere ondernemers die een ammoniakarme vloer toepassen in hun stallen heeft Agra-Matic op verzoek van ondernemers Mts. Reijerink-Klein Avinck (Groenlo) in overleg een nieuwe vloer ontwikkeld die zal worden aangebracht in minimaal vier proefstallen. Basis van deze vloer is een dichte vloer met een afwijkende helling ten opzichte van bestaande systemen, een snellere gierafvoer en goede beloopbaarheid. Voorlopig bedraagt de berekende emissie van deze vloer bij beweiden 5,6 kg en bij opstallen 6,9 kg gecombineerd met een emissiearme wachtruimte bij de melkstal. Zonder wachtruimte bedraagt de emissie 5,2 kg en 6,5 kg ammoniak. Door extra maatregelen toe te passen, die al wel in de vloer verwerkt gaan worden, zou een verdere ammoniakreductie tot de mogelijkheden gaan behoren. In bovenstaand artikel staat vaak: als, mogelijk, verwachting, voorlopig. U begrijpt dat de vraag die ons elke week wordt gesteld meestal niet expliciet kan worden beantwoord en voor elke ondernemer en zijn specifieke bedrijfssituatie zal dienen te worden beoordeeld. Een document met daarop een overzicht van de huidige vloersystemen heeft Agra-Matic voor u ter beschikking. U kunt deze bekijken op onze website. Ook voor ontwikkelingen aangaande de proefstalvloer kunt u onze website bezoeken.