Efficiënt vleesvarkens houden volgens Brummelhuis

08 maart 2020
-
3 minuten

Om de beoogde doelen te behalen is het management voor het bedrijf erg belangrijk. Er wordt gewerkt met een strakke planning. Voordat de week begint is het duidelijk wat er op maandag tot en met zondag moet gebeuren. De reden voor de strakke planning is efficiëntie. Zo veel mogelijk werk verrichten met zo weinig mogelijk arbeid.

Uniforme koppels

Om koppels vleesvarkens af te kunnen leveren met zo weinig mogelijk spreiding, wordt per afdeling geprobeerd uniforme koppels biggen op te leggen van dezelfde leeftijd. De beren en de gelten worden gescheiden opgelegd. De reden hiervoor is dat de beren en de gelten dan apart gevoerd kunnen worden. Daarnaast scheelt het uitzoeken met het afleveren van de vleesvarkens.

Drie rondes per jaar

Het bedrijf streeft ernaar om minimaal drie rondes per jaar te draaien. Hierdoor mag een ronde niet langer duren dan 112 dagen. Het streven is dus dat er met 112 dagen weer nieuwe biggen in de afdeling liggen. Om dit te halen, in combinatie met een hoog aflevergewicht, is het belangrijk dat de dieren goed groeien. In deze opzet is er gekozen om te werken met Tempo’s.

Hoge bezettingsgraad

Brummelhuis wil een zo hoog mogelijke bezettingsgraad hebben om de vierkante meters zo goed mogelijk te benutten binnen de wettelijke normen. Om deze reden is het belangrijk dat de koppels zo uniform mogelijk worden opgelegd en zo uniform mogelijk blijven groeien. Als dat lukt, hoeft er maar een minimale hoeveelheid kop worden geladen waardoor de bezettingsgraad hoog blijft.

Bedrijfsmonitoring

Om de uniformiteit in de koppel te houden is het van groot belang dat de dieren gezond blijven. Dit is een van de redenen dat er op het bedrijf structureel drie keer per jaar mest- en bloedmonsters worden genomen om de gezondheidsstatus te volgen. De resultaten van de onderzoeken zorgen ervoor dat er alleen entingen worden ingezet die daadwerkelijk nodig zijn. Dit verlaagt in de kosten en is arbeidsbesparend voor de vaste vermeerderaar. Ook worden de slachtlijnresultaten na elke afgeleverde koppel beoordeeld om zo snel mogelijk te kunnen schakelen als dat nodig is.

Gezondheid

Om de gezondheid op een zo goed mogelijke manier in de hand te houden, maar wel efciënt te kunnen blijven werken, worden er op het bedrijf verschillende maatregelen genomen.

Vaste vermeerderaar

Er wordt gewerkt met een vaste vermeerderaar per locatie, zodat er op de bedrijven alleen maar dieren binnenkomen die drager zijn van dezelfde bedrijfseigen ziektes.

All-in-all-out

Ook wordt er gewerkt met all-in all-out per afdeling zodat er alleen maar dieren van dezelfde leeftijd in een afdeling liggen.

Van jong naar oud

Om het overdragen van ziektes tussen afdelingen zoveel mogelijk te voorkomen wordt er gewerkt van jong naar oud en worden laarzen, als er een hok is betreden, ontsmet in een voetenbak voordat er een andere afdeling wordt betreden. Ook wordt er, voordat een controleronde wordt gelopen, eerst een schone overal aangetrokken.

Reiniging in drie stappen

Om de ziektedruk zo laag mogelijk te houden wordt de afdeling na afleveren gereinigd in drie stappen. Eerst wordt gereinigd, daarna ontvet en ten slotte ontsmet.

Gecoate vloeren

Daarnaast zijn de vloeren van de hokken op het bedrijf gecoat. Voor het coaten van de vloeren waren meerdere redenen. De eerste reden was slijtagevermindering van de betonnen vloeren waardoor de stallen langer mee kunnen. De tweede reden was het verlagen van de ziektedruk doordat er na het coaten minder poriën en daardoor minder kiemen aanwezig zijn. De derde reden was arbeidsbesparing doordat een afdeling sneller kan worden schoongespoten omdat de aangekoekte mest sneller loslaat van de vloer. En ten slotte de reden waterbesparing en daardoor lagere mestafzetkosten doordat het reinigen sneller gaat.

Voeding

Alle vleesvarkens op het bedrijf worden gevoerd met droogvoer omdat de samenstelling van droogvoer over een langere periode constant is. Dit wordt ook verwacht van de voerleverancier. Er wordt gebruik gemaakt van driefasenvoeding die is afgestemd op het dierbehoefteprogramma (GPS) van De Heus.

De beren en gelten op het bedrijf worden gevoerd aan de hand van een voercurve waarbij rekening wordt gehouden met de gewenste groei en voederconversie. Door het inzetten van een combinatie van voersoorten met verschillende EW- en DV-lysinewaardes in de voercurve wordt het optimum gezocht. Om het optimum te vinden worden er met regelmaat groepen dieren gewogen om het gewicht en de groei te bepalen op verschillende leeftijden.