Bouwblok vaak te krap

01 februari 2011
-
3 minuten

Uitbreiding van het bedrijf loopt vaak vast op een te krap bouwblok. Even naar de gemeente om het bestemmingsplan en daarmee het bouwblok te laten wijzigen? Dit gaat niet zo snel. Updaten van het bestemmingsplan is door nieuwe wetgeving en digitalisering tijdrovend specialistenwerk geworden.

U wilt een gebouw op uw erf realiseren. Een stal, berging of loods bijvoorbeeld. Wanneer de gemeente uw bouwplan krijgt, zal ze het toetsen aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat de bestemming in dat gebied is. Soms legt het bestemmingsplan beperkingen op aan uw bouwplannen en zal de gemeente nee verkopen. Zo komt het voor dat het bestemmingsplan niet aansluit bij de huidige schaalvergroting. Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden, lopen vaak vast omdat het bouwblok al vol is. Wanneer een nieuw gebouw (gedeeltelijk) buiten het bouwblok valt, moet het bouwblok worden aangepast of uitgebreid of moet er een ontheffing op het bestemmingsplan worden verleend. Aanpassing van het bestemmingsplan is bijvoorbeeld ook aan de orde wanneer u een nevenactiviteit op uw agrarische bedrijf wilt beginnen, denk aan een kaasboerderij of camping, of wanneer u het bedrijf wilt beëindigen en mee wilt doen aan een Ruimte-voor-Ruimteregeling.

Drie onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. Allereerst is er de plankaart. Dit is een kaart met kadastrale ondergrond waarop de verschillende bestemmingen voor het gebied zijn weergegeven. Vervolgens zijn er de regels of voorschriften. Hierin wordt het gebruik geregeld dat onder de bestemmingen mogelijk is. Daarnaast wordt opgenomen onder welke voorwaarden er gebouwd mag worden. Het derde en laatste onderdeel van een bestemmingsplan is de toelichting. Hierin zijn de kenmerken van het buitengebied vastgelegd. Ook worden de voor het plangebied relevante beleidskaders van het rijk, de provincie of de gemeente opgenomen. Ten slotte worden essentiële (milieu)aspecten en de ontwikkelingen voor het plangebied in kaart gebracht. De toelichting is er vooral om de bedoeling van het plan te verduidelijken.

Specialistenwerk

Sleutelen aan het bestemmingsplan is specialistenwerk geworden. Belangrijk is dat u tijdig begint met een aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan. Procedures vragen vaak een zorgvuldige onderbouwing en kosten veel tijd. Ze kunnen de ontwikkeling van uw bedrijf flink remmen. De wetgeving op het gebied van bestemmingsplannen is sterk in beweging. Zo is in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) de verplichting opgenomen dat een gewijzigd bestemmingsplan vanaf 1 januari 2010 digitaal moet worden aangeleverd. U vindt alle nieuwe digitale bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U gaat simpel naar het internet en ziet met een muisklik wat de bestemming van een perceel is. Klikt u vervolgens op de bestemming, dan verschijnen ook de bijbehorende voorschriften op het scherm. Agra-Matic biedt u gerichte ondersteuning bij uw bestemmingsplanwijziging. Zo kunnen wij samen met u goed voorbereid aan het overleg met de gemeente beginnen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Daarbij is een goede onderbouwing van de plannen noodzakelijk. Agra-Matic heeft de benodigde expertise in huis en beschikt over software waarmee digitale plankaarten kunnen worden gemaakt.