Boeren is loeren

15 oktober 2015
-
3 minuten

Onder het motto ‘boeren is loeren’ heeft de buitendienst Sector Varkens Noord afgelopen juni een praktijkbedrijf bezocht. Deze dag stond in het teken van het benutten van elkaars kwaliteiten, met als hoofdthema reproductie. Wij hebben samen met de overige erfbetreders een gezamenlijk belang om onze ondernemers, ook op dat gebied, goed te adviseren.

Bedrijfsbezoek familie Schepers

Boeren is loeren. Maar wat houdt dit nu in voor onze ondernemers? Het is voor ons belangrijk om op de bedrijven de juiste informatie naar boven te krijgen. Van daaruit kunnen we samen met de ondernemer en andere betrokkenen de juiste koers uitzetten om de doelen te bereiken. Hierbij brengt ieder vanuit zijn vakgebied kennis in en zijn we in staat elkaar te versterken.

In dit kader is er door de groep Varkensspecialisten van De Heus een bezoek gebracht op het vermeerderingsbedrijf van de familie Schepers te Ruurlo (zie kader), waar collega André Kamp de begeleiding verzorgt. Hier hebben we een rondgang door het bedrijf gemaakt waarbij iedereen kon ‘loeren’ binnen het bedrijf. Door foto’s te maken zijn de positieve en eventuele verbeterpunten in kaart gebracht en zijn deze gemakkelijker te onderbouwen.

Reproductie

Mij n eigen specialisme is reproductie en als verlengde daarvan heb ik samen met de collega’s het dekmanagement in de praktijk bekeken. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de kennis van Anton Oudenampsen. Binnen de organistatie Topigs Norsvin, de wereldwijde varkensfokkerij organisatie, is Anton samen met een aantal collega’s actief als reproductiebegeleider. Door deze samenwerking zijn we in staat om gezamenlijk op meerdere gebieden ondersteuning te bieden aan de varkenshouder. Op die manier is het mogelijk de varkenshouder de handvatten te bieden, zodat hij in staat is de door hem gewenste resultaten te bereiken.

Rust, reinheid en regelmaat
zijn ook in de inseminatiestal belangrijke voorwaarden

Op de bedrijven is reproductie het begin van de productie en toch lij kt dit nogal eens wat ondergeschikt te zijn. Het omvat veel meer dan alleen maar het insemineren van de zeugen. Er kan veel geld blijven liggen door een te lage worp index (globaal € 2,10 per 0,01 hogere worp index) of te laag aantal geboren biggen (rond de € 65,- per één hogere worpgrootte per zeug per jaar). Als ik in een varkensstal ben probeer ik mij, hoe raar dat wellicht mag klinken, te verplaatsen in het varken. Wat levert nu stress en ongemak op bij het varken en welke invloed heeft dat op de productie? Stressfactoren rondom eerste inseminatie kunnen zijn:

 • De eerste kennismaking van (in groepjes gehuisveste) gelten met individuele huisvesting in een box in de dekstal;
 • De eerste introductie van gelten in een groepshuisvesting met oudere zeugen;
 • Concurrentie rond het voerstation of de vreetplaats;
 • Het ontbreken van een schuilplek voor de zwakkere zeugen in groepshuisvesting.

Andere belangrijke managementfactoren die (ook door ons als voerleverancier) gemakkelij k aangepast kunnen worden zijn:

 • Inzet van premium opfokvoeders met geschoonde granen voor een goede opfok gericht op ontwikkeling van de gelt en het geslachtsapparaat;
 • Goede registratie van de eerste berigheid bij de gelten, zodat ze op het juiste moment geflusht kunnen worden;
 • Is er tweemaal daags beercontact in de inseminatiestal?
 • Hoe registreren we de berigheid om het juiste inseminatie moment te krijgen?
 • Wordt er voldoende voer in de kraamstal gevoerd voor een goed herstel van de zeug, een sterkere eicel en het instant houden van de volgende dracht?
 • Beginnen we jaarlij ks op tij d met maatregelen tegen de najaarsdip (vergeet niet dat de dagen in juli al korter worden;
 • Hebben we na inseminatie in de drachtstal rust rond de zeugen en blijven we ook hier een goed dag-nachtritme houden?
 • Wanneer vinden vaccinaties plaats?

Het goed beheersen van deze aspecten geeft een positieve bijdrage aan een optimaal reproductiebeleid.

Berigheidscontrole

Rust, reinheid en regelmaat zijn ook in de inseminatiestal belangrijke voorwaarden. Kijk vooral eens of de boxen droog zijn. Na spenen staan de slotgaten vaak nog wat open. Hierdoor kunnen bacteriën gemakkelijk naar binnen dringen, wat problemen in de uiers kan veroorzaken. Daarnaast is vocht slecht voor de klauwgezondheid. Strooi daarom kalk in de boxen om dit tegen te gaan. Zorg voor een vast speentijdstip en vaste berigheidscontroles. Als ook nog goed wordt bijgehouden hoe de berigheid verloopt, is de kans groot dat de inseminatie op het juiste moment wordt uitgevoerd. Het is een must om een actieve beer te hebben opdat de berigheid gestimuleerd en gecontroleerd wordt. Let ook hierbij weer op het gedrag van de zeug. Hoe is de eerste reactie van de zeug en welk geluid maakt de zeug hierbij? Voor een goede inseminatie is een goede sta-reflex noodzakelijk om het beste resultaat te behalen.

Analyse

Als specialist reproductie wordt mij met regelmaat gevraagd om eens een bedrijf te analyseren. Door te beginnen met een grove analyse en deze steeds verder te verfijnen, blijkt dat het mogelijk is een bepaalde categorie zeugen eruit te halen die problemen geven. De werkwijze en het moment van inseminatie zijn een punt van aandacht. Om rondom deze aspecten de juiste gegevens te verkrijgen is het bijhouden van een goede administratie essentieel.

Voor het behalen van de gewenste resultaten is het van belang om gebruik te maken van ieder zijn kwaliteiten. Op deze wijze wordt het mogelijk op de meest efficiënte manier de gewenste resultaten te behalen. Op het gebied van reproductie is vaak nog veel te winnen. De Heus kan u daar graag bij helpen en heeft daarvoor specialisten in dienst die veel kennis hebben van dit onderwerp. Maar ook u kunt veel informatie verkrijgen door goed te kijken naar het gedrag van de zeugen. Zij laten veel zien.