Bemesting grasland voor beweiding

20 april 2017
-
3 minuten

We hebben een mooi vroeg voorjaar en half april was in veel weides al 1700 kg drogestof per hectare beschikbaar aan kwalitatief zeer hoogwaardig gras.

Beweidingsplan

Ons advies is een goed beweidingsplan te maken en de koeien dagelijks, wat oppervlakte betreft, een passend stuk vers gras aan te bieden. De afmeting van het perceel is afhankelijk van het aantal grazende dieren en van het aantal graas uren per etmaal.

Voorbeeld grasopname

De dagelijkse grasopname bij 100 melkkoeien en 8 uur weiden ligt rond de 700 kg drogestof. Dit betekent een opname van bijna een halve hectare per dag. Uitgaande van een hergroei van 90 kg drogestof per dag in het voorjaar, kan er na 19 dagen weer opnieuw gegraasd worden op hetzelfde perceel. In deze situatie is op dit moment dus 8 hectare nodig. Vanaf half juni wordt de grasgroei minder en moet het aantal hectares uitgebreid worden.

Voorbeeld bemesting

We adviseren voor de smakelijkheid en opname van het weidegras geen drijfmest. Wel is er aandacht nodig voor goede hergroei en fris en smakelijk gras. Om deze reden heeft De Heus de nieuwe meststof GrasPlus 13500 ontwikkeld. Deze meststof bevat Stikstof, Kalium en Natrium in de gewenste verhouding. Ons advies is elke 3 tot 4 dagen op de afgegraasde percelen 100 tot 200 kg GrasPlus 13500 per hectare te strooien. Per 100 kg bevat deze meststof 17 kg Stikstof, 16 kg Kali en 6 kg Natrium.

In de praktijk betekent bovenstaand advies dat men vaak moet strooien met kleine hoeveelheden. Praktisch advies is om enkele pallets van deze maatmest te bestellen en zodoende de drempel voor uzelf te verlagen voor het leveren van maatwerk van het bemesten van uw weidegras. 

Een plus van een halve kg drogestof netto aan weidegras per dag is 1 kg melk per koe per dag extra in de tank!