Melkveewet gaat in op 1 januari 2015

09 januari 2015
-
2 minuten

Nu ook de Eerste Kamer op 16 december heeft ingestemd met de wet ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ zal deze op 1 januari 2015 in werking treden. Hiermee is de derogatie veilig gesteld.

De eisen voor ‘grondgebondenheid’ worden later vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur(AMvB). Deze eisen zullen waarschijnlijk niet voor het jaar 2015 gaan gelden.

In deze nieuwe melkveewet is opgenomen, dat melkveebedrijven die vanaf 2015 een hoger melkveefosfaatoverschot hebben dan in 2013, dit extra overschot voor 100% moeten (laten) verwerken.

RVO heeft een brief gestuurd naar bedrijven die in 2013 melkkoeien en/of jongvee hebben gehad. In deze brief wordt aangegeven dat de voorlopige berekeningen van de melkveefosfaatreferentie kunnen worden nagekeken op RVO.nl. Tot 31 januari 2015 kan hier een reactie op worden gegeven. Let daarbij op:
- het aantal dieren (vooral jongvee!)
- de fosfaattoestand van de bodem
- de oppervlakte natuurterrein

Bij bedrijfsoverdrachten die vóór 1 november 2014 zijn gemeld, wordt de melkveefosfaatreferentie berekend op basis van de gegevens van het overgenomen bedrijf.
Bij bedrijfsoverdrachten vanaf 1 november 2014 kan de melkveefosfaatreferentie alleen overgedragen worden, als het een overdracht is in eerste, tweede of derde graad.

Vanaf 1 februari 2015 zal (met eventuele wijzigingen) de melkveefosfaatreferentie definitief worden vastgesteld. Op dat moment kan er bezwaar (en beroep) worden aangetekend tegen deze beslissing.