Koninklijke De Heus start ontwikkeling nieuw ‘Centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding’

21 september 2017
-
2 minuten

Koninklijke De Heus heeft het genoegen de bouw van haar ‘Centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding’ aan te kondigen. Hiermee onderstreept De Heus haar ambities om een volgende stap te zetten in de continue ontwikkeling van innovatieve varkensvoeders.

Het belang van een gezonde en duurzame varkenshouderij neemt richting toekomst, zowel nationaal als internationaal, verder toe. Gelet op de snel veranderende en uitdagende marktomstandigheden, is voortdurende vernieuwing hierin een vereiste. Reden voor  De Heus om nog meer focus te leggen op haar streven om gezonde varkens, met zo weinig mogelijk belasting voor milieu en maatschappij, zo optimaal mogelijk te laten produceren. Vanuit dit streven investeert De Heus in een ‘Centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding’. Voor de bouw van dit centrum heeft De Heus een varkenshouderij in Beuningen verworven. Deze varkenshouderij zal worden ingericht conform de laatste inzichten op het gebied van dierhouderij, diervoeding en datatechnologie.

Een impressie van het nieuwe ‘Centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding:

De Heus hanteert als uitgangspunt dat onderzoek zo goed mogelijk moet aansluiten op de praktijk. Het nabootsen van deze praktijk, onder gecontroleerde condities, is derhalve randvoorwaardelijk voor onderzoek. Het centrum biedt plaats aan 250 zeugen met bijbehorende biggen, opfokzeugen en tevens 900 vleesvarkens. Door deze opzet ontstaat de unieke mogelijkheid voedingsonderzoek te doen naar alle diergroepen, en over de verschillende diergroepen heen om bij dit laatste mogelijk ook lange termijn effecten te kunnen vaststellen. Via de individueel aangestuurde voerstations kunnen meerdere voedingsonderzoeken parallel worden uitgevoerd. Van alle stappen in de varkenslevenscyclus, van big tot en met slachtrijpe varkens, kan er, via intelligente technieken, data tot individueel dierniveau verzameld en geanalyseerd worden. De hierdoor verkregen inzichten bieden extra voeding aan innovatie.

Henk van Kuyk, sectorhoofd varkens bij De Heus, zegt hierover “Wij zijn zeer ingenomen dat het onderzoekscentrum in onze thuismarkt Nederland wordt gebouwd. Het nieuwe centrum betekent een impuls om sneller te innoveren en deze innovaties met een hoger tempo naar de markt te brengen, waar Nederlandse veehouders als eerste van kunnen profiteren. Enkele jaren terug hebben wij een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van onze speciaalvoeders door de ingebruikname van specifieke productieprocessen volledig toegespitst op het optimaal produceren van hoogwaardig zeugen- en biggenvoer. De bouw van het onderszoekscentrum zal extra inzichten opleveren om onze zeugen- en biggenvoeders verder te verbeteren”.

Het nieuwe initiatief wordt wereldwijd het meest moderne onderzoekscentrum voor varkensvoeding van De Heus. Het centrum vormt de basis voor alle wereldwijde onderzoeksactiviteiten voor varkensvoeding. Alle kennis die De Heus wereldwijd in samenwerking met haar veehoudende klanten en kennisinstellingen opdoet, gaat hier bijeen komen. “De investering in het nieuwe onderzoekscentrum past uitstekend in onze strategie om kennis en onderzoek nog verder te bundelen en in te zetten voor de ontwikkeling van vernieuwende diervoederproducten. Op deze wijze kunnen wij nog gerichter innoveren en meer waarde aan de varkensketen toevoegen”, aldus Martin Rijnen, Global Director Nutrition & Research.

Het ontwerp voor het onderzoekscentrum is nagenoeg afgerond. Openheid en transparantie vormen hierin belangrijke uitgangspunten. In het ontwerp zijn daarom meerdere ‘kennis & inspiratie’ ruimtes opgenomen, gericht om kennisdeling met nationale en internationale varkenshouders te stimuleren en te versnellen. Het ontwerp voorziet bovendien in enkele kijkgangen, waardoor de dieren via verschillende hoeken optimaal te observeren zijn. De kijkgangen geven daarnaast invulling aan de genoemde uitgangspunten van openheid en transparantie.

“Ik kijk uit naar de ingebruikname van het nieuwe centrum waarin we veel praktijkonderzoek naar varkensvoeding gaan verrichten. De voerinnovaties van De Heus gaan bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar de varkenshouderij wereldwijd voor staat; nog betere benutting van schaarse grondstoffen, een medicijn-arme varkensketen en betere aansluiting op de maatschappelijke- en natuurlijke omgeving”,

zegt Johan Zonderland, Teamleider Conceptontwikkeling & Onderzoek Varkens.