Gebruik van De Heus Netto Fosfor Systeem leidt tot betere fosforefficiëntie

04 oktober 2017
-
2 minuten

De Heus Voeders werkt vanaf heden met het ‘Netto Fosfor Systeem’. Met dit systeem kan een betere inschatting worden gemaakt wat er aan fosfor binnen het rantsoen daadwerkelijk beschikbaar is voor de koe. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op fosforefficiëntie. Het kengetal ‘Netto Fosfor’ neemt een centrale plek in binnen het systeem.

De fosforefficiëntie op Nederlandse melkveebedrijven varieert van 20-40%. Gezien de grote spreiding is op veel bedrijven hierin nog winst te boeken. Veel melkveehouders hebben de doelstelling om het fosforgehalte in het rantsoen te verlagen onder voorwaarde van behoud van diergezondheid.

Door te sturen op het kengetal ‘Netto Fosfor’ kan het fosforgehalte, met respect voor diergezondheid, in rantsoenen worden verlaagd. Het netto fosfor kengetal is gebaseerd  op onderzoek met nylon zakjes in de pens en in de darm. Voorheen werkten we met een fosforbeschikbaarheid van 75% in het rantsoen, gebaseerd op CVB-rekenregels. Nieuw onderzoek toont echter aan dat de beschikbaarheid van fosfor in het rantsoen vaak hoger ligt. Voor krachtvoergrondstoffen gemiddeld op 83%. Voor ruwvoeders ligt dit gemiddelde zelfs op 86%. “Dit betekent dat de hoeveelheid fosfor gemiddeld in het rantsoen lager kan en dat dit veilig kan door het op bedrijfs- en rantsoenniveau door te rekenen”, aldus René Knook, productmanager rundvee.

Voor een efficiënte benutting van fosfor wordt het wel steeds belangrijker te zorgen dat de fosfor die potentieel door het dier benut kan worden, ook daadwerkelijk benut wordt. Een slechte penswerking heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat niet alle fytine-gebonden fosfor wordt afgebroken en dat er minder recycling is van fosfor via het speeksel. Daarnaast kan ook stress in de transitieperiode zorgen voor een verlaagde fosfor beschikbaarheid. Beide hebben een lagere beschikbaarheid tot gevolg en kunnen een fosfor tekort veroorzaken. 

Verder volstaat het niet om alleen te sturen op het fosforgehalte per kilogram drogestof. De fosfor behoefte per dag wordt gedekt door het fosforgehalte per kilogram drogestof maal de opgenomen kilogrammen. Met name in de transitieperiode waarin de drogestof opname onder druk kan staan, is het belangrijk om voldoende fosfor te verstrekken per kilogram drogestof.

Met Minex voeders en Sychrofos is De Heus Voeders in staat om de fosfor efficiëntie op uw bedrijf te optimaliseren. Doel hierbij is om de geproduceerde kilogrammen melk per kilogram fosfaat op uw bedrijf te maximaliseren.