De Heus deelt zorgen over plannen van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant

04 juli 2017
-
3 minuten

De uitvoering van de nieuwste plannen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de veehouderij in deze provincie verder te willen verduurzamen en de maatschappelijke acceptatie te willen vergroten, zullen funest uitpakken voor Brabantse veehouderijbedrijven. De Heus heeft haar mening in onderstaande brief gedeeld met de fractievoorzitters van Provinciale Staten

Bezwaar beleidsvoorstellen zorgvuldige veehouderij Noord-Brabant

Als leverancier van diervoeders aan een groot aantal veehouderijbedrijven in Noord-Brabant en als grote werkgever met vier fabrieken in deze provincie, zijn wij intensief betrokken bij de veehouderij en volgen wij de agrarische ontwikkelingen op de voet. Vanuit deze betrokkenheid spreken wij onze zorgen uit over manier waarop de nieuwste beleidsvoorstellen van Gedeputeerde Staten de veehouderij in Noord-Brabant verder willen verduurzamen en de maatschappelijke acceptatie willen vergroten. Op basis van het te verwachte negatieve effect, waar de invoering van enkele maatregelen toe zal leiden, verzoeken wij u de invoering van deze maatregelen te voorkomen.

Wij stellen voorop dat we de ambitie, zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord 2015 – 2019 van harte ondersteunen. Een ambitie gericht op een veehouderij, waarvan de maatschappelijke acceptatie verder wordt verstevigd, die diervriendelijk produceert en die past in zijn natuurlijke omgeving. Al geruime tijd wordt er gewerkt aan deze transitie van de veehouderij. De afgelopen jaren hebben onze veehoudende klanten een enorme (financiële) inspanning geleverd om invulling te geven en te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Bovendien zijn, op vrijwillige basis, naast de wettelijke verplichtingen, ook nog tal van andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en diervriendelijkheid uitgevoerd. Het resultaat mag er wezen: een sector die zich met recht ‘Topsector’ mag noemen en op mondiaal niveau wordt gezien als voorbeeld van een efficiënt en duurzaam veehouderijsysteem.

Op 7 juli aanstaande beslist u over de mogelijke invoering van een extra pakket aan maatregelen om, in de ogen van het Provinciebestuur, versneld te komen tot een verdere verduurzaming van de veehouderij en verbetering van de maatschappelijke acceptatie. De algemene opvatting van betrokkenen binnen en rondom de veehouderij over enkele van de voorgenomen maatregelen is dat de uitvoering hiervan funest is voor het voortbestaan van een groot aantal veehouderijbedrijven en werkgelegenheid binnen de provincie. Onze zorg concentreert zich hierbij op onderstaande maatregelen.

Maatregel om ammoniakuitstoot terug te dringen

Voortvloeiend uit het Besluit emissiearme huisvesting hebben veel veehouderijbedrijven de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in emissie reducerende stallen. Deze investeringen vonden plaats vanuit de wetenschap dat er per 2028 ook voldaan moet worden aan de Verordening Natuurbescherming, hetgeen wederom een forse financiële investering van

veehouders vraagt. Het voldoen aan de Verordening Natuurbescherming wordt nu, tegen alle afspraken in, van 2028 met zes jaar vervroegd naar 2022. Veehouders worden hierdoor met veelal ondraagbare financiële lasten geconfronteerd. De afschrijving in emissie arme

huisvesting moet nu in een zes jaar kortere periode plaatsvinden, terwijl er op hetzelfde moment al weer fors geïnvesteerd moet worden in maatregelen betreffende Verordening Natuurbescherming. Het bovenstaande leidt tot financiële lasten die de draagkracht van veel veehouders te boven gaat en daardoor zal leiden tot het faillissement van veel veehoudende familiebedrijven. Het is spijtig vast te stellen dat de economische duurzaamheid van veehouderijbedrijven bij het opstellen van genoemde voorstellen volledig buiten beschouwing is gelaten, omwille van het creëren van ontwikkelingsruimte voor andere sectoren. Deze eenzijdige benadering strookt ons inziens niet met de uitgangspunten van goed bestuur en maatschappelijk fatsoen.

Maatregel om dieraantallen terug te dringen
Om het dieraantal terug te dringen en tegelijkertijd leegstand van stallen tegen te gaan wil het Provinciaal Bestuur het systeem van ‘Staldering’ voor de intensieve veehouderij invoeren. Concreet komt dit erop neer dat in de regio Oost- en Zuid-Brabant de bouw of in gebruikname van een nieuwe stal uitsluitend is toegestaan als er elders in dezelfde regio meer staloppervlak (= 110%) verdwijnt. Een maatregel die een toekomst en duurzaam gericht ondernemerschap van veehouders juist bekneld en hen terugwerpt in hun ontwikkeling.

Alles overziend kunnen we niets anders dan vaststellen dat genoemde maatregelen dramatisch zullen uitpakken voor het voortbestaan van veehouderijbedrijven, de concurrentiepositie van de overblijvende bedrijven en de werkgelegenheid in de regio, zowel in de primaire sector als in de periferie. Bovendien zullen de maatregelen er in de praktijk toe leiden dat de door Gedeputeerde Staten gewenste versnelling in de transitie juist eerder wordt vertraagd dan versterkt.

Wij vertrouwen erop dat u, in voorbereiding van de beoordeling van de plannen van Gedeputeerde Staten, onze reactie in overweging wil nemen. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om onze reactie nader toe te lichten.

Ook u kunt uw mening laten weten aan leden van Provinciale Staten, de email adressen vindt u hier 

Meer lezen over dit onderwerp?
Bron: www.brabant.nl - Samenhangend pakket maatregelen zorgvuldige veehouderij