Opbrengst en kwaliteit verbeteren

01 juli 2015

Hoe kunnen we met de kennis van nu de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer verder verbeteren? Een goede ruwvoeropbrengst is altijd al van belang geweest, maar wordt met de huidige regelgeving nog urgenter.

We hebben immers te maken met minder plaatsingsruimte voor drijfmest in verband met verscherpte normen voor fosfaat en het verbod op het gebruik van fosfaat kunstmest op bedrijven met derogatie. De variatie in opbrengsten per hectare bij de Koeien en Kansen bedrijven variëren behoorlijk. Ook uit kengetallen van onze klanten die meedoen met de kringloopwijzer zien we forse verschillen in drogestofopbrengst van gras- en maïsland.

Analyseren loont

De Heus doet op praktijkbedrijven al jaren onderzoek naar opbrengsten van diverse gekorrelde stikstof meststoffen. Met name zwavelhoudende GrasPlus meststoffen leveren voor de eerste en de tweede snede nadrukkelijk meer opbrengst. Nieuw is dat we dit jaar, samen met BLGG AgroXpertus, bij Ronald Veldhuizen in Leusden nog enkele objecten nader gaan onderzoeken.

Belangrijk is het beschikbaar hebben van een uitgebreide analyse van de percelen om de bodem- en bemestingssituatie te kunnen beoordelen. Een derogatiemonster geeft alleen NLV en PAL aan, en dat is te beperkt voor een goed plan van aanpak. Een voorbeeld: uit grondmonsters bleek een te lage pH van het maïslandperceel. Dit is aangepakt door in april twee ton Dolocal per hectare te verstrekken. Op het grasland, waar het afgelopen jaar veel gras van af kwam, liet kali kunstmest een heel positief effect zien. Dit jaar zal er op grond van kali-onttrekking worden bemest. Dat wil zeggen dat aan de hand van de drogestofopbrengst en het kaligehalte van het monster de onttrekking wordt aangevuld met kali uit drijfmest. Waar nodig zal er met kali 60 uit kunstmest verder worden aangevuld.

Bemesten met drijfmest

Een ander gegeven is de verdeling van de beschikbare drijfmest. In plaats van alle percelen in het voorjaar 30 kuub rundvee drijfmest te verstrekken, wordt er gekeken naar de effecten van het aanbrengen van variatie. Percelen die op grond van analyse en de ervaring van de veehouder altijd veel gras opbrengen worden bemest met 40 kuub drijfmest. Omgekeerd worden percelen die minder opbrengen bemest met 20 kuub drijfmest. Tenslotte wordt een koe die 40 kilo melk geeft ook meer krachtvoer verstrekt ten opzichte van een koppelgenoot die 20 kilo melk produceert. Om een concreet inzicht te krijgen in de resultaten van de verschillende behandelingen wordt van alle objecten de vers grasopbrengst gewogen en bemonsterd.

2014 is een heel goed groei jaar geweest. Met een betere verdeling van de drijfmest naar opbrengst te doseren en extra aandacht te besteden aan de kaliumvoorziening streven we in 2015 voor minimaal dezelfde resultaten in de Kringloop van 2015.

We streven in 2015 voor minimaal dezelfde resultaten als in de Kringloop van 2015


Tabel 1: Opbrengsten 2014 in kg DS / ha van gras- en maïsland

Demonstratie snijmaïsrassen

Een achttal KWS rassen zijn op 4 mei op het demoveld gezaaid. Het perceel is verder afgezaaid met het vroege ras Coryfee, met Proterra maïs als ondergras, en met Millesum. Deze laatste is het topras qua opbrengst en zetmeel. Er is bemest met 150 kilo vloeibare maïsmest als rijenbemesting zonder fosfaat in verband met derogatie. Aan de vloeibare maïsmest zijn humuszuren toegevoegd om het beschikbare fosfaat uit de drijfmest en de bodem optimaal beschikbaar te krijgen voor de plant. De humuszuren bevorderen de mobilisatie van het beschikbare fosfaat uit de drijfmest en de bodemvoorraad. Benieuwd naar de resultaten op deze velden? Op woensdag 16 september organiseert De Heus bij Ronald Veldhuizen een Demodag. Tijdens deze dag kunt u de verschillende maïsrassen bekijken en tevens zien wat de resultaten zijn van de verschillende objecten op grasland.

Aanpak en eerste resultaten

Op 30 april heeft Ronald Velhuizen besloten een hoek van vier hectare te maaien, met de bedoeling medio mei te kunnen starten met beweiding. De grashoogtemeter gaf op die percelen een opbrengst aan van ruim 2,5 ton DS/ha. Aangezien de veehouder streeft en bemest voor een stevige eerste snede zijn de andere 23 hectare grasland op 13 mei gemaaid en 15 mei ingekuild. Gemiddeld is de opbrengst 4 ton DS/ha. Direct na het maaien zijn in het zwad een aantal wegingen van diverse objecten in het verse gras gedaan en van elk object gaat een monster naar BLGG voor uitgebreid onderzoek.

Grafiek 1: 1e snede Veldhuizen

Om onze buitendienst beter toe te rusten met actuele kennis hebben we in samenwerking met BLGG een drietal dagdelen georganiseerd voor een relevante en praktische cursus over bodem, bemesting en teelt. Dit maakt het voor de specialist mogelijk u te nog beter helpen om uw gewasopbrengsten te verbeteren.