Low budget bouwen voor 1.000 zeugen

11 juli 2016

Kan een goede zeugenstal goedkoop gebouwd worden? Dat is de vraag die we bij Agra-Matic gesteld hebben. De marges in de varkenshouderij staan onder druk en daardoor ook de financieringsmogelijkheden. Een low budget stal die voldoet aan de moderne eisen van de varkenshouderij zou hier een oplossing in moeten bieden.

Terug in de tijd

15 jaar geleden, ten tijde van de invoering van de euro, werd er gefinancieerd voor € 2.000,- per zeug. Voor dit bedrag kon je een zeugenstal bouwen en voor de aflossing werd € 5,- per big aan de bank terugbetaald. Investeringen voor de dieren en rechten kwamen uit de winst, waardoor het eenvoudig was een financiering rond te krijgen.

Kostprijs anno 2016

Tegenwoordig staat voor de ondernemer de kostprijs centraal, waarbij de verdere schaalvergroting van minder belang is en de nadruk meer zal liggen op onder andere het verlagen van de financieringskosten per afgeleverde big. De arbeidskosten en kosten voor het verwerken en afvoeren van de mest zijn een belangrijk onderdeel van de kostprijs geworden, waardoor er minder ruimte is voor de kapitaalkosten, rente en aflossing. De kostprijs van een big wordt natuurlijk ook in belangrijke mate bepaald door de productie. De uitvoering van de stal mag hier geen belemmering in zijn. Dit vraagt om op een andere manier naar stallenbouw te kijken.

Verandering bouwwijze en inrichting

De bouw en inrichting van de nieuwe stallen moeten eenvoudiger en slimmer worden uitgevoerd. Géén maatwerk laten bouwen, maar standaard stallen met een vaste breedte en vrije overspanningen om de indeling flexibeler te kunnen houden. Ook de inrichting moet eenvoudiger en simpeler zonder afbreuk te doen aan dierwelzijn en efficiëntie. Door deze veranderingen is het mogelijk de investeringskosten met 25% te verlagen.

Breedtemaat stal

De breedtemaat van een stal is vaak heel bepalend voor de kosten per vierkante meter gebouw. Stallen met een breedte groter dan 25 meter moeten met tussenstaanders worden ondersteund om extra kosten te beperken. Voor vleesvarkensstallen met veel repeterende afdelingen is dit minder belangrijk, echter voor zeugenstallen met veel afwijkende afdelingsmaten is een gelijke breedtemaat van een stal van belang. De maximale breedtemaat in één vrije overspanning van 25 meter is ook voor de rundvee-, en zeker voor pluimveestallen, een veel gebruikte breedtemaat voor de bouw van een stal. De overspanning van 25 meter geeft de laagste kosten per vierkante meter gebouw. In het ontwerp van de 1.000 zeugenstal hebben we om bovengenoemde reden gekozen voor drie identieke stallen met een breedte van 25 meter. De goothoogte bedraagt 3,5 meter en de nokhoogte 7,0 meter. Het dak is met 15 graden helling hoog genoeg om de verse lucht ver genoeg in de stal te brengen. Ook de benodigde ruimte voor het centrale afzuigkanaal is met deze doorsnede makkelijk haalbaar.

Biosecurity

Zeer belangrijk voor het ontwerp van een zeugenbedrijf zijn de maatregelen op gebied van biosecurity. De preventieve maatregelen om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen zijn in het ontwerp verwerkt. De belangrijkste maatregelen zijn een schone en vuile weg, hygiënesluis met douches en gescheiden loopwegen door het bedrijf met voorzieningen voor het wisselen van schoeisel en kleding.

Klimaat

De keuze voor het toepassen van ventilatieventielen vindt de laatste jaren steeds meer opgang door de goede resultaten van dit eenvoudige ventilatiesysteem. Door het toepassen van geïsoleerde dak- en wandpanelen met luchtdichte aansluitingen is het toepassen van luchtinlaatventielen mogelijk zonder risico op luchtlekken. De huidige inlaatventielen met instelbare vleugels hebben de mogelijkheid om de verse lucht te sturen in de hoogte en de lengte. Uiteraard is een goed werkende windkering aan de inlaatzijde noodzakelijk om windinvloeden uit te schakelen. In de hete zomerperiode is verneveling van de binnenkomende lucht eenvoudig toe te passen om de maximale luchttemperatuur te verlagen.Afbeelding 1: Doorsnede gebouw met de luchtstroom van verse lucht

5-weken systeem

In een ontwerp van een zeugenstal dient vooraf een keuze gemaakt te worden over welk management week systeem wordt toegepast. De meeste zeugenstallen worden gebouwd met een 1-week systeem met in totaal 15 afdelingen. Om een low budget stal te bouwen is het 5-weken systeem erg aantrekkelijk omdat er maar vijf afdelingen gebouwd hoeven te worden. Voor een 1.000 zeugen stal betekent dit circa 240 kraamhokken in één afdeling, 250 guste zeugen in één afdeling en tot slot één afdeling met in totaal 550 drachtige zeugen. De biggenstal kan uitgevoerd worden met twee grote afdelingen met elk circa 2.400 gespeende biggen. Om binnen het bedrijf voldoende flexibiliteit te krijgen is het beter en ook efficiënter om zes afzonderlijke afdelingen te bouwen met circa 820 gespeende biggen per afdeling.

Kraamstal

De kraamstal wordt uitgevoerd met 10 dubbele rijen van 24 kraamhokken, totaal 240 kraamhokken. Afmetingen kraamhok 2,60 x 1,80 meter met gedwongen loopwegen richting zeugenstal en biggenstal. Lengteventilatie met ventielen en gebruik van vloerverwarming in een overdekte biggenruimte

Biggenstal

Gespeende biggenstal met 20 hokken van 41 biggen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een plateau om het leefgebied te vergroten. Tevens is de vloer voorzien van 40% dichte vloer met composite roostervloer. De stal voldoet hiermede aan de huidige dierwelzijn concepten en brandveiligheid eisen.

Dekstal

De dekstal is uitgevoerd met ruimte voor groepshuisvesting, aangezien de zeugen hier vijf weken worden gehuisvest. Tevens is er een leergroep voor jonge zeugen met een voerstation

Drachtige zeugen met voerstations

De drachtige zeugenstal is opgedeeld in een groep van 150 jonge zeugen met drie voerstations en een groep van 410 zeugen met acht voerstations met ruimte voor controle beren, enkele boxen voor afzondering van zeugen en ruimte voor separatie van zeugen. De ruimte tussen de zeugenstal en de kraamstal kan gebruikt worden als wisselruimte voor het verplaatsen van de circa 250 zeugen, elke vijf weken.

Biologische luchtwasser

Het toepassen van een 85% biologische luchtwasser kan zowel voor geur- als voor ammoniakemissie een vereiste zijn. Wij adviseren een bouwkundige luchtwasser toe te passen met de ventilatoren achter het biopakket om de kosten voor het inrichten van een drukkamer weg te nemen en extra ruimte voor de geurberekeningen te creëren.

Afbeelding 2: Plattegrond 1.000 zeugen stal

Conclusie

Het bouwen van een zeugenstal is in de huidige markt geen eenvoudige opgave. De ontwerpers van deze gebouwen dienen op bovengenoemde gebieden rekening te houden met wisselende Europese en aanvullende Nederlandse regelgeving. De opbrengstprijzen staan onder druk, waardoor de stichtingskosten omlaag moeten.