Verwerkingsplicht mest 2014

03 december 2014

In 2014 is de mestwetgeving veranderd. Veehouderijen die meer mest (fosfaat) produceren dan dat ze op eigen land kunnen plaatsen moeten een deel van dit bedrijfsoverschot verplicht verwerken. De Heus helpt u graag met het mestvraagstuk op uw bedrijf.

Uitrekenen bedrijfsoverschot

Het bedrijfsoverschot kunt u als volgt uitrekenen; het is de som van de totale fosfaat productie min de plaatsingsruimte op eigen land. De mestvoorraad, bijvoorbeeld in opslag of een scharrelstal met beun en andere voorraden, mag u niet verrekenen! Per regio in Nederland gelden verschillende verwerkingspercentages. Voor 2014 geldt voor regio Zuid 30%, Oost 15% en Overig 5%. De regio’s zijn hetzelfde als de concentratiegebieden die gelden voor de pluimveerechten.

Mestverwerking

Onder verwerken van mest wordt verstaan; exporteren, verbranden/vergassen of pelletteren. De mest verdwijnt dus uit de Nederlandse landbouw. Wanneer u de mest afzet via een exporteur of naar een erkende verwerker is het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) de overeenkomst. Hiermee kan namelijk aangetoond worden dat de mest in het kader van de verwerkingsplicht is afgezet. Op het VDM is dan naast de mestcode een opmerkingscode vermeld. Dit is code 11 (export Belgie), code 12 (export Duitsland) of code 61 (erkende verwerker).

Vervangende verwerkingsovereenkomst

Naast de werkelijke afvoer naar een verwerker is het ook mogelijk dat u een 'vervangende verwerkingsovereenkomst' (VVO) afsluit met een andere pluimveehouder. Wanneer u hiervoor kiest hoeft u zelf de mest niet te verwerken en mag u deze op de gebruikelijke manier afvoeren. De andere pluimveehouder moet deze extra mest dan verwerken. Een VVO mag alleen worden afgesloten tussen pluimveehouders en niet tussen bijvoorbeeld een pluimveehouder en een varkenshouder. Een VVO moet voor het einde van het kalenderjaar zijn afgesloten en is alleen voor dat jaar geldig.

Biologische bedrijven

Biologische bedrijven zijn via SKAL al verplicht hun eventuele mestoverschot af te zetten naar een andere biologisch bedrijf. Om deze reden hebben deze bedrijven een vrijstelling van de verwerkingsplicht.

Rekenvoorbeeld regio Overig

Van het bedrijfsoverschot dient 5% verwerkt te worden. Dit is in dit geval 382,5 kg fosfaat. Wanneer er per ton mest 20 kg fosfaat zit, dient u 19,1 ton mest te laten verwerken. 7650 kg * 5% = 382 kg / 20 = 19,1 ton.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van RVO of neem contact op met uw specialist.